Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 57151 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

799 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Öyvind Fahlströms papper

 • SE S-HS L181
 • Arkiv
Arkivet innehåller brev till och från Öyvind Fahlström, manuskript och biographica. En stor del utgörs av skrivböcker, teckningar och andra handlingar från hans barn- och ungdomstid. Ett tiotal volymer utgörs av böcker, tidskrifter och kataloger. Består av Acc1994/122.

Brecht, B.: 7 Studien

3 blad dupl. (i två ex.), samt en notis: ”Die STUDIEN sind dem Band GESAMMELTE GEDICHTE entnommen. Nach der Einnahme Prags durch Hitler wurde der schon fertiggestellte Satz vernichtet-”, (Acc. 1963/52)

• :2:1 Sonett über Die Gedichte des Dante auf die Beatrice
• :2:2 Sonett über Shakespeares Stück "Hamlet"
• :2:3 Sonett über Kants Definition der Ehe in der Metaphysik der Sitten
• :2:4 Sonett über Schillers Gedicht "Die Glocke"
• :2:5 Sonett über Schillers Gedicht "Die Bürgschaft"
• :2:6 Sonett über Goethes Gedicht "Der Gott und die Bajadere"
• :2:7 Sonett über Kleists Stück "Der Prinz von Homburg"

Fotografier

Fotografier bland annat från uppsättningar av Brechtpjäser: "Die Dreigroschenoper", "Die Gewehre der Frau Carrar".
Dessutom porträtt av Brecht och andra, samt affischer från Brechts teater "Berliner Ensemble" am Schiffbauerdamm.
(69 pos., 42 neg.).

1. Porträtt av Bertolt Brecht och andra personer, 7 st. fotografier (pos.)
2. Fotografier från pjäsuppsättningar, rollfotografier etc. (pos.)
3. Fotografier av affischer, teaterprogram etc. (pos.)
4. Porträtt av Bertolt Brecht, hustrun Helene Weigel och andra personer (neg.)
5. Fotografier från pjäsuppsättningar, rollfotografier etc. (neg.)
6. Fotografier av affischer, teaterprogram etc. (neg.)

Brecht, B.: Mutter Courage und ihre Kinder

Manuskript:
- Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem dreissigjährigen Krieg.
44 sidor duplic. (i två ex.) Det ena inb. och med egenh. dedikation från B. Brecht till Naima Wifstrand.

- Mor Courage och hennes barn. Krönika från 30-åriga kriget.
Övers. av Etty Santesson. 88 sidor. Genomslagskopia.

Brev till H.P. Matthis m.fl.

Brev:

- Berlau, Ruth till Matthis, H.P., 7 st., 1939 & odat. (Ett av breven med en blyertsskriven hälsning från Brecht)
- Brecht, B. till Matthis, H.P., 7 st., 1940 & odat.
- Santesson, Ninnan till Matthis, H.P., 1 st., odat. (xeroxkopia)
- Steffin, Grethe till Santesson, Ninnan, 9 st., 1940 & odat.
- Weigel, Helene till Santesson, Ninnan, 1 st., 1940 & odat. (Med hälsning från Brecht)

Brecht, B.: Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung

- Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung. (Notizen zu einer Plastik der Nina Santesson).
4 sidor maskinskr. Fotostatkopior

- Betraktande av Konst och Konsten att Betrakta. (Anteckningar till en skulptur av Ninnan Santesson). Övers. av Etty Santesson.
4 sidor maskinskr.

Bertolt Brechts papper

 • SE S-HS L77
 • Arkiv
Manuskript, brev, pressklipp, fotografier, kopior av handlingar m.m. rörande Bertolt Brecht, hans familj och andra

Lisa Welanders arkiv

 • SE Q Handskrift 60
 • Arkiv
 • ca 1950-1975

Professor Welanders arkiv innehåller till största delen hennes forskningsmaterial i form av primärmaterial och bearbetningar.
Däri ingår det mycket omfattande primärmaterial som ligger till grund för hennes avhandling där hon beskriver en ny sjukdom, en distinkt klinisk entitet, en hereditär sjukdom med dominant ärftlighetsgång bestående av sent uppträdande distala atrofier och pareser, framförallt i små handmusklerna. Bland övrigt omfattande primärmaterial kan nämnas den systematiska registrering som gjorts av det polikliniska klientelet vid Sahlgrenska sjukhuset på vars bas hon gjort statistiska bearbetningar av organisatoriskt intresse samt det material som ligger till grund för hennes undersökning avseende neurologiskt invalidiserade i Västerbotten.

Förutom forskningsmaterial finns i arkivet även svensk och utländsk korrespondens samt manuskript.

Brev till Johannes Elmblad, P-T

Avsändare:
Scholz, Richard
Schulz-Curtius, Alfred
Sjögren, Emil
Stenhammar, Wilhelm
Stockhausen, Julius
Strauss, Jack
Tappert, Wilhelm
Torén, ? A.
Törner,
Paudler, Heinrich
Peterson-Berger, Wilhelm
Rappe, D.
Rehbadz ?, Fr.
von Reichenberg, F.
Reichmann, Theodor
Riego, Amalia
Röntgen, Julius
Schiebel, Carl
Schjederup, Gerhard

Sigrid och Johannes Elmblad: Efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc1987/20
 • Arkiv
Sigrid och Johannes Elmblads efterlämnade papper innehåller bl.a brev, biographica, teckningar, fotografier och pressklipp. Material även rörande äldre medlemmar av släkten Elmblad

Brev till Johannes Elmblad, J-N

Avsändare:
Lejdström, Carl
Lind-Goldschmidt, Jenny
Lindgren, ?
Lizzt, Frans
Levi, Hermann
Litolff, Theodor
Ludwig, Georg
Lundqvist, Carl Fredrik
Mahler, Gustav (samt renskrift av brevet)
Merlatti
Muck, Karl
Nilsson -?, Christina
Nilsson, Victor
Nyblom, Sven
Nygren, Helmer
Janson Svea
Johansen, Charles K.
Johnke, Edm.
Josephson, Ludwig
Järnefält, Armas
Kniese, Julius
Kniese, Olga
Koch, M
Kranich, Friedrich
Kürschner, Joseph
Lautenschläge, L
Lehmann, L

Brev till Johannes Elmblad, A-H

Avsändare:
d'Albert, Eugen
Audrén, Vicke
Aulin, Tor
Bartholin, Marie
Beidler
Blumenthal, Oscar
Bulthaupt, Heinrich
Börjeson, f. Bartholin
Cahier, Charles
Crelinger, Ludwig
Cronqvist, A. Werner
Davidsson, I. A.
Draeske?, Felix
Ehrl, Felix
Elling, Catherinus
Forsell, John
Fredriksson, Gustaf
Friedrichs, Fritz
Gilck, Karl
von Gross, Adolf
Gross, Ferd
Guuz, G
Hallén, Andreas
Hallin, Ingeborg B
Hedenblad, ?
Henneberg, Rickard
Huss, Frans Joh

Övrigt

Diverse tryckta skrifter
Innehåll bl a: Föreningen Handarbetets vänners årsberättelse för år 1880.
Brudgåfvan till kronprinsessan Victoria från medlemmar av föreningen
"Handarbetets vänner", ur Tidskrift för hemmet, Stockholm 1881.
Gamla Stockholm, Stockholm 1897 ( Axel Lindahls fotografiaffär)
Pilgrimsharpan, andeliga sånger samlade av B Wadström, Stockholm 1865.
Davids psaltare , Stockholm 1872.
Utdrag ur svenska kyrkohandboken att begagna vid sådana presterliga förrättningar som icke ovillkorligen skola ske i kyrka, Västerås 1874.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, 1-2,1940.

Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”

 • SE S-HS Vf24
 • Arkiv
 • 1700-tal

”Bellmansvisor”, ingår i en svit på fyra handskrifter, Vf 24:1-4

Uppgift på katalogbladet:
"Handstilen troligen H.U. De Geers, gift Grefvinna Dohna. (Innehåller äfven några få poesier som icke äro af Bellman men förr tillskrefvos honom)"

Brev till Elof Tegnér och Esaias Tegnér d.y.

 • SE S-HS Acc2021/46
 • Arkiv
 • 1838 - 1919
Innehåller 6 brev:
- 4 brev till Elof Tegnér från släktingar, 1838-1892
- 1 brev till Esaias Tegnér från Carl Milles, 4 april 1919
- 1 brev tillEsaias Tegnér från Verner von Heidenstam, 7 april 1919

Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.

 • SE S-HS Vf27
 • Arkiv
 • [mellan 1770 och 1790?]

72 dikter i samtida avskrift, nästan alla tillhörande Fredmans epistlar.
Epistlarnas nummer anges annorlunda jämfört med de tryckta upplagorna.

Gråblått pappband. 180 paginerade sidor, med register i början.
F.A. Ekmarks exemplar

Fotografier - album 1933-1942

Fotografier 1933 - 1942. Två album med familjebilder
Fotografier från Lantmäteriundervisningens kurs i
fornlämningar och naturskydd 1932 1 album

Fredrik Burgmans arkiv

 • SE Q Handskrift 150
 • Arkiv
 • 1931-1987
Arkivet är ca 1/2 hyllmeter och består främst av manus till radioprogram och kåserier.

Egil Johanssons arkiv

 • SE Q Handskrift 165
 • Arkiv
 • 1628-2015

Arkivet omfattade vid arkivläggningens inledande cirka 80 hyllmeter. Gallrat, sorterat och förtecknat är resultatet 20 hyllmeter. Arkivet saknade till stora delar en inre ordning. Mycket stora mängder kopior av arkivmaterial, företrädesvis ur kyrkoarkivalier, har gallrats ut. Stora partier av dokumenten har varit odaterade och har även gallrats, i möjligaste mån har dock försök gjorts till datering. Mycket stora mängder av kopior ur böcker och av vetenskapliga artiklar har gallrats ut. Arkivbärare på dålig papperskvalitet, plastmaterial (overhead, film ), datalistor (utom ”typarkiv”, se nedan) har gallrats. Arkivet är rakt igenom plockgallrat. Arkivet är således ett försök till en rekonstruktion av ett arkiv över Egil Johansson. Serierna; 4. Korrespondens och 6 Projekt, åtkomsthandlingar, speglar på ett utmärkt sätt Egil Johansson gärning och bör studeras parallellt.

I arkivbildningen finns omfattande serier audiovisuellt material m.m. Till dessa samlingar har gjorts underserier där volymens innehåll har beskrivits innehållsligt och tekniskt. (Se exempel volymen 165: 221). Ett försök har gjorts att beskriva och registrera de stora volymantalet (ca.1000) under arkivbenämningen ” 24. Elektroniska media”. Disketter av olika format, kassettband, CD/DVD skivor och hårddiskar har gåtts igenom och gallrats i viss mån. På grund av att datorer och mjukvara ej har sparats, är tillgängligheten ej möjlig med de tekniska resurser som finns i dagens läge. Ett försök har dock gjorts se exempelvis; 165:228 – 245 samt 165:247 – 249 där försök till tekniskbeskrivning och ämnes- och ortsinnehåll gjorts.

I arkivet har sparats arkivmaterial som benämnts ”Typarkiv”, det är exempelvis listor från datakörningar samt någon pärm med dokument som skapats av arkivbildaren. I arkivbilningen har sparats i sin helhet, två stora serier dels ” 2. Avhandlingsarbetet om Bygdeå”. samt ”5:5 Lästradition i Tuna och Medelpad”. Detta för att visa på metoder i forskningen.

Edvard Mauritz Waldenströms arkiv

 • SE Q Handskrift 49
 • Arkiv
 • 1855 - 1900
Arkivet efter Edvard Mauritz Waldenström innehåller en dagbok från hans tid i Luleå (1855), en bokförteckning samt en bokgåva från hans elever. I arkivet ingår även handlingar efter hans dotter Lotten (Anna Charlotta f 1868)
Digitiserat material

Etnologiskt arkiv, klippsamling

 • SE Q Handskrift 10
 • Arkiv
 • 1970-1990

Vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet har en systematisk insamling av tidningsklipp bedrivits under åren 1981-1990. Genom professor Phebe Fjällström har även en samling klipp från 1970-talet tillförts samlingen. Förutom pressklippen återfinns bla också några mönstertidningar från tidigt 1900-tal, uppteckningar om hem och hushåll från Västerbottens inland under 1900-talet samt några noter.

Klippen är ämnessorterade i över- respektive underkategorier enligt "Outline of Cultural Materials" META - Kunskap om kunskap, svensk version 1993.

För sökning i materialet har ett kortregister lagts upp med sökord i alfabetisk ordning. Upprättat vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet, av FK Kjell Nygren 1983-1990.

Materialet är främst hämtat ur följande tidningar:

Västerbottens-Kuriren
Västerbottens Folkblad
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Nya Norrland
Norrländska Socialdemokraten
Länstidningen Östersund

87-88 Undervisning & människans åldrar

87 UNDERVISNING
871 Undervisningsväsen (1971-1986)
872 Skolundervisning (1973-1984)
873 Högre undervisning (1970-1985)
875 Lärare (1978-1985)
876 Teori och metod i undervisningen (1979-1985)
877 Studenter (1973-1984)

88 MÄNNISKANS ÅLDRAR
882 Ungdomens status (1984-1985)
883 Ungdomens sysselsättningar (1980-1985)
886 Ålderdom (1983-1985)
887 Åldringssysselsättningar (1979-1986)

Handlingar angående sorteringsstruktur

Dokumentation om det system som pressklippen sorterats efter: "Outline of Cultural Materials", utgivet av META - Kunskap om kunskap, svensk version 1993, utskrivet 2004.

Innehåller även förteckningar över uppslagsord

83-86 Kön, fortplantning, spädbarnstid och barndom & socialisation

83 KÖN
831 Könsföreställningar (1981-1985)
832 Sexuell stimulans (1973-1974)
835 Släktskap och kön (1985)
837 Utomäktenskapliga förbindelser (1974)
838 Homosexualitet (1983)

84 FORTPLANTNING
842 Avlande (1979-1986)
843 Havandeskap (1985)
844 Barnsbörd (1974-1985)
847 Abort och barnamord (1981)

85 SPÄDBARNSTID OCH BARNDOM
851 Barnets upptagande i samhället (1979-1985)
853 Spädbarnsuppfödning (1984)
855 Barnavård (1973-1985)
857 Barnets sysselsättningar (1980-1984)
858 Barnets status (1983-1986)

86 SOCIALISATION
867 Inlärning av sociala normer (1974-1983)

80-82 Räkneord och mått, vetenskap & folklig vetenskap

80 RÄKNEORD OCH MÅTT
804 Mått, mål och vikt (1974)
805 Tidsindelning (1982-1987)

81 VETENSKAP
812 Filosofi (1982-1986)
814 Humaniora (1973-1985)
815 Natur- och samhällsvetenskaper (1974-1986)

82 FOLKLIG VETENSKAP
821 Folklig meteorologi (1974-1984)
823 Folklig geografi och geologi (1983 & 1985)
824 Folklig botanik (1985)
825 Folklig zoologi (1983)
826 Folklig anatomi (1983-1984)

46-47 Arbete & affärs- och industriorganisationer

46 ARBETE
461 Arbete och fritid (1980-1986)
462 Arbetsfördeln mellan könen (1983-1986)
463 Yrkesspecialisering (1979-1984)
464 Tillgång och efterfrågan på arb kraft (1983-1985)
466 Arbetsvillkor (1982-1986)
467 Fackliga organisationer (1981-1985)
468 Fackliga uppgörelser (1984)

47 AFFÄRS- OCH INDUSTRIORGANISATIONER
472 Enskild företagsamhet (1982-1985)
473 Bolagsformer (1984-1985)
474 Kooperation (1973-1984)

48 Resor och transporter i allmänhet

48 RESOR OCH TRANSPORTER I ALLMÄNHET
481 Personförflyttning gm egen kraft (1981-1984)
484 Resande (1972-1986)
även en plastkasse med tryckt text på från 1986
485 Reseservice (1979-1986, odat)
487 Färdvägar (1983)

70-72 Krigsmakt. militär teknologi & krig

70 KRIGSMAKT
701 Militär organisation (1980-1986)
702 Rekrytering och utbildning (1983-1985)
704 Stridande maktstyrkor (1973-1980)
708 Specialkårer (1979-1984)

71 MILITÄR TEKNOLOGI
712 Militära anläggningar (1973)

72 KRIG
722 Omställning till krigsförhållanden (1974-1985)
726 Krigföring (1984-1985)
727 Krigets efterdyningar (1983-1985)
728 Fredsverk (1985)

73 Samhällsproblem

73 SAMHÄLLSPROBLEM
731 Katastrofer (1974-1986)
732 Handikappade (1980-1986)
733 Alkoholism och narkomani (1974-1985)
734 Invaliditet (1982-1984)
735 Fattigdom (1973-1985)
736 Hjälpbehövande i allmänhet (1976-1984)
737 Åldringsvård (1983-1985)

76-78 Död, trosföreställningar & religionsutövning

76 DÖD
761 Liv och död (1980-1987)
763 Att dö (1979-1986)
764 Begravning (1973-1986)
767 Yrkesfolk och begravning (1984)

77 TROSFÖRESTÄLLNINGAR
771 Religion i allmänhet (1985)
772 Kosmologi (1982-1986)
773 Mytologi (1980-1985)
775 Eskatologi (1984-1986)
776 Andar och gudar (1983-1985)
779 Trossystem (1967-1987)

78 RELIGIONSUTÖVNING
782 Dyrkan (1983)
783 Rening och botgöring (1981-1982)
784 Undvikande och tabu (1984)
787 Uppenbarelse och förutsägelse (1974-1986)
789 Magi (1983-1985)

49 Landfart

49 LANDFART
491 Vägväsen (1973-1985)
492 Transport med dragdjur (1973-1984)
493 Fordon (1972-1985)
494 Vägtransporter (1979-1987)
495 Service vid färdvägar (1974)
496 Järnvägsnät (1973-1985)
497 Spårbunden transport (1973-1985)
498 Stationer och stationsservice (1981-1986)
499 Väg- och järnvägsbyggande (1974-1985)

50-51 Sjö- och luftfart & Levnadsstandard och levnadsvanor

50 SJÖ- OCH LUFTFART
501 Fartyg (1973-1985)
502 Sjöfart (1973-1984)
503 Byggande av vattenvägar (1974 & 1978)
504 Hamnväsen (1978-1985)
505 Sjötransport (1974-1984)
506 Flygfartyg (1983)
507 Flygning (1984)
508 Flygfält och flygtjänst (1983-1984)

51 LEVNADSSTANDARD & LEVNADSVANOR
511 Levnadsstandard (1985)
514 Utsöndring (1983-1984)
515 Personlig renlighet (1973-1984)

54-55 Nöjen & Individualitet och social rörlighet

54 NÖJEN
541 Offentlig underhållning (1973-1985)
542 Kommersialiserad idrott (1984)
543 Utställningar (1973-1984)
545 Musik och teaterföreställningar (1982-1985)
546 Film (1981-1983)
547 Nattklubbar och kabaréer (1974-1985)
548 Organiserade laster (1974-1984)

55 INDIVIDUALITET OCH SOCIAL RÖRLIGHET
551 Personnamn (1974 & 1983)
555 Status genom färdighet (1984)

53 Skön konst: 531-532

53 SKÖN KONST
531 Konstslöjd och formgivning (1973-1985)
innehåller även Allers mönstertidning samt bilagor till densamma 1910 & 1911
532 Bildande konst (1971-1985)

53 Skön konst: 534-539

53 SKÖN KONST
534 Musikinstrument (1974-1985)
535 Dans (1973-1985)
536 Dramatisk konst (1983-1986)
538 Litteraturhistoria (1970-1986)
539 Litterära texter (1973-1986)

57-60 Mänskliga relationer, äktenskap, familjen & släktskap

57 MÄNSKLIGA RELATIONER
572 Vänskapsförhållanden (1983)
575 Föreningar (1974-1985)
576 Etikett (1984-1985)
577 Etiska begrepp (1983-1985)
578 Motsättningar inom gruppen (1983 & 1986)
579 Trätor, upplopp, rövarväsen (1984)

58 ÄKTENSKAP
583 Former för äktenskap (1984-1985)
584 Planering för giftermål (1979-1985)
585 Bröllop (1973-1985)
586 Upplösning av äktenskap (1983-1985)
588 Oregelmässiga äktenskap (1983)

59 FAMILJEN
592 Hushållstyp (1980-1985)
593 Familjemedlemmars inbördes relationer (1983-1986)
594 Kärnfamiljen (1983-1984)
595 Månggifte (1984)
597 Adoption (1984-1986)

60 SLÄKTSKAP
601 Släktskapets terminologi (1979-1984)
602 Släktrelationer (1983)
606 Svärföräldrar och svärsöner/svärdöttrar (1985)

37-43 Energi, kemisk industri, kapitalvaruindustri, maskiner, redskap och verktyg, ägande & utbyte av varor och tjänster

37 ENERGI
376 Vattenkraft (1973-1985)
377 Elkraft (1983)
378 Kärnkraft (1983)

38 KEMISK INDUSTRI
384 Syntetvaruindustri (1981-1983)

39 KAPITALVARUINDUSTRI
391 Järnmanufakturindustri (1974-1985)
395 Tillverkning av optik (1979)
396 Skeppsbyggeri (1974-1985)
397 Industri för rullande material (1984)
398 Fordonstillverkning (1983)

40 MASKINER
405 Maskiner för vägning, mätn och registr. (1983)
406 Maskiner för materialförflyttning (1983)
407 Jordbruksmaskiner (1983 & 1985)

41 REDSKAP OCH VERKTYG
411 Vapen (1981& 1984)
412 Redskap i allmänhet (1983-1984) '
415 Kärl och behållare (1971 & 1983)
417 Ställningar och stängsel (1984)

42 ÄGANDE
421 Ägandesystem (1984)
425 Förvärv och frånträd av egendom (1985)
426 Lån (1973)
428 Arv (1983)

43 UTBYTE AV VAROR OCH TJÄNSTER
433 Produktion och tillgång (1983)
435 Pris och värde (1983)
436 Betalningsmedel (1973-1987)
437 Former för handelsutbyte (1974-1984)
438 Inrikeshandel (1979-1985)

44-45 Marknadsföring & finansväsen

44 MARKNADSFÖRING
441 Affärsverksamhet (1974-1984)
443 Detaljhandel (1969-1986)
444 Detaljister (1973-1985)
446 Försäljningsarbete (1973-1984)
447 Reklam (1980-1981)

45 FINANSVÄSEN
452 Kreditväsen (1985)
454 Sparande och investering (1981-1986)

62-69 Bygdelag, territoriell organisation, stat, statsförvaltning, politisk beteende, rättsväsen, brott och straff & rättskipning

62 BYGDELAG
621 Bygdelagsstruktur (1974-1985)
623 Rådsförsamlingar (1981-1984)
625 Polisväsen (1983-1985)

63 TERRITORIELL ORGANISATION
631 Territoriell hierarki (1970)
632 Kommuner (1983)
636 Ofria områden (1983-1984)

64 STAT
643 Statsöverhuvud (1984)
646 Lagstiftning och/eller rådgivande försml. (1985)
648 Mellanstatliga förbindelser (1983)

65 STATSFÖRVALTNING
651 Skattesystem och statsinkomster (1982 & 1984)
652 Statens finanser (1973)
654 Forskning och utveckling (1970)
655 Statliga företag (1974)
656 Statlig kontroll (1985)
657 Socialvård (1983-1984)
659 Förvaltningsåtgärder, div. (1973-1984)

66 POLITISKT BETEENDE
665 Politikens lilla piga (1983-1984)
666 Val (1985)
667 Det politiska maskineriet (1983)
668 Politiska rörelser (1985)
669 Revolutioner (1974)

67 RÄTTSVÄSEN
671 Lagliga normer (1974 & 1983)
674 Brottslighet (1980-1984)
676 Ombud (1972-1973)

68 BROTT OCH STRAFF
681 Straffarter (1983)
682 Brott mot liv (1984)
685 Egendomsbrott (1980-1985)
688 Brott mot religionen (1983)

69 RÄTTSSKIPNING
693 Rättsvårdande personal (1983)
695 Rannsakning (1972-1984)
697 Fängelse och häkte (1974-1986)
698 Specialdomstolar (1983)

74-75 Hälsovård och socialvård & Sjukdom

74 HÄLSOVÅRD OCH SOCIALVÅRD
741 Välgörande stiftelser (1980-1984)
743 Sjukhus och kliniker (1981-1985)
745 Socialförsäkringar (1983-1985)
746 Offentliga hjälpåtgärder (1982-1986)
747 Privata välfärdsinrättningar (1972-1985)

75 SJUKDOM
751 Sjukdomsförebyggande åtgärder (1981-1986)
753 Sjukdomsteorier (1983-1985)
755 Magisk och mental terapi (1981-1982)
756 Psykoterapeuter (1981-1986)
757 Medicinsk terapi (1973-1983)
758 Sjukvård i allmänhet (1973-1986)
759 Sjukvårdspersonal (1970-1985)

79 Religiös organisation

79 RELIGIÖS ORGANISATION
791 Trollkarlar och spåmän (1981-1984)
792 Heliga människor (1984)
793 Prästerskap (1973-1986)
794 Församlingar (1974-1984)
795 Kyrkor och sekter (1973-1986)
796 Organiserad kult (1973-1986)
797 Omvändelse (1973-1984)
Resultat 1 till 100 av 57151

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.