Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 57388 resultat

Arkivbeskrivning
Svenska
Förhandsgranska utskrift Visa:

800 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

…och trädet svarade (1988)

…och trädet svarade (1988)
Utkast och manuskript bl a i form av publicerade tidningsartiklar med handkorrektur
Ingår även i B5:9-14
Korrektur 1988, 2 st varav 1 ofullständigt

”Flicka med muff”

Goyas tavla ”Flicka med muff”: Teknisk undersökning, intyg, underlagsmaterial, litteratur och fotografier. 1961-1994

Öyvind Fahlströms papper

 • SE S-HS L181
 • Arkiv
Arkivet innehåller brev till och från Öyvind Fahlström, manuskript och biographica. En stor del utgörs av skrivböcker, teckningar och andra handlingar från hans barn- och ungdomstid. Ett tiotal volymer utgörs av böcker, tidskrifter och kataloger. Består av Acc1994/122.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS Acc2003/62
 • Arkiv
 • 1960-talet
Förarbeten till en artikel om Olle Ängkvists måleri för Konstrevy.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS L181:Acc2001/45
 • Arkiv
Brev, manuskript och anteckningar, biographica, teckningar, trycksaker av olika slag, pressklipp, samt pärmar med collage och teckningar på ut- och insidor.

Öyvind Fahlström: Tillägg

 • SE S-HS Acc2006/50
 • Arkiv
Två exemplar av ett maskinskrivet program till en Svisch-föreställning den 4 november (1964?) som bl.a. innehåller punkten Fahlströms Hörna. En broschyr från en utställning i Paris, på Galerie Daniel Cordier, 1959. En anteckning och skiss med en färgteckning på baksidan. Ett kuvert adresserat till Anna Lisa Kronvall, Öyvind Fahlströms moster, samt tolv pressklipp.

Öyvind Fahlström: Brev m m

 • SE S-HS L181:Acc2001/9
 • Arkiv
 • 1933-1939
Brev samt skolrelaterade handlingar från Brasilien.
7 omslag:
1. Brev från Öyvind Fahlström till morfar och moster, skrivna av Karin, 1933
2. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, 1934
3. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1935
4. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1936
5. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1937
6. Brev från Öyvind Fahlström till fadern och modern, 1939
7. Skolrelaterade handlingar från Brasilien, 1935-1937

Öyvind Fahlström: Brev m m

Brev samt skolrelaterade handlingar från Brasilien, 7 omslag:
1. Brev från Öyvind Fahlström till morfar och moster, skrivna av Karin, 1933
2. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, 1934
3. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1935
4. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1936
5. Brev från Öyvind Fahlström till familjen i Sverige, med teckningar, 1937
6. Brev från Öyvind Fahlström till fadern och modern, 1939
7. Skolrelaterade handlingar från Brasilien, 1935-193

Övrigt: fotografier, urklipp m.m

Handskrivna anteckningar, förteckning över avsända noveller, tryckta upplagor m.m. -1932-1960
Utdrag ur syneprotokoll hållet i Saxnäs 11 juni 1853 ang. Nybygge i Marsliden, avskrift -odat
Tryckerisedlar B. Wahlströms förlag -1963-1971
Bokutlåningslistor, Sveriges författarfond, år 1991-1993 saknas -1972-1996
Svar på annons som torvförman, okänd person -1934

Övrigt: Trycksaker övrigt 1920-2005

Trycksaker övrigt 1920-2005
Förteckning över Hallgärd Victorins musiklitteratur överlämnad som gåva till Umeå universitetsbibliotek.
Förteckningar över Hallgärd Victorins musikalier som är skänkta till Umeå universitetsbibliotek eller DAUM. Klavermusik 355 titlar,
vokalmusik 318 titlar.

Övrigt: Trycksaker 1910-1916

Trycksaker. Tidskrifter signerade "Fru Ringborg Villa Flora": Damernas musikblad [Musiktryck] utg. Av Ellen Sandels. Förlag: Uppsala, Edv. Berlings boktryckeri, 1910. N:o 6 o. 7,10, 11-12, 17-18. Nionde årgången.
Damernas musikblad [Musiktryck]utg. Av Ellen Sandels. Förlag: Uppsala, Edv. Berlings boktryckeri, 1911. N:o 1, 6, 7-8, 9-10, 13-
14. Tionde årgången.
Rolland Romain, 1916. Beethoven. "Nellie Ringborg den 8 december 1916 af Jöns".

Övrigt: Gruppfoton, teckningar m.m.

Gruppfoto från Brunnsvik 1910ca. Med på bilden är Maja Sandler, Wigert, Niklas Bergius, Alice Fogelqvist, Åsa Fogelqvist, Torsten
Fogelqvist, Karl-Erik Forsslund, sonen Forsslund, Sigrid Hugo och Yngve Hugo.
Gruppfoto Brunnsvik årskursen 1911-1912. Fejan Forsslund m. fl.
Gratulationskort till kontraktsprosten J. P. Fogelqvist 1843-1913
16/1 från Folkskolans Vänner i Norrköping. 6s. 25 X 35 cm ca.
Barnteckning till mormor (Hallgärd) ca 1990?

Övrigt: Genealogiska anteckningar. begravningsverser m.m.

Genealogiska anteckningar om släkten Fant u å
Utdrag ur Genealogia Sursiliana 1850
Tillkännagivanden av dödsfall , tacksägelser, verser vid gravar avseende Fredrica Christinas far, mor, bröder och andra släktingar 1784 - 1851 spridda år, u å
Skiss över gravvården på Fredrica Christina Linders grav u å
Predikningar hållna i Uppsala 1815 av Georg Fredrik Fant (Fredrica Christina Linders broder) och Källström
Utdrag ur sju döttrar Sursills släktregister (rulle i kopparrör)

Övrigt: Andra författares manuskript: Atlas över Sverige Gerd Enquist

- Enequist, Gerd: Bebyggelsetäthet och gårdsgruppering på landsbygden. Atlas över Sverige (1953)
- Enequist, Gerd: Befolkningens fördelning 1950. Atlas över Sverige (1954)
- Enequist, Gerd: Landsbygdens folktäthet 1950. Atlas över Sverige (1960)
- Enequist, Gerd: Näringsgrenarna 1950‐1965. Atlas över Sverige (1970)
- Enequist, Gerd: Tätorternas och landsbygdens näringstyper. Atlas över Sverige(1957)

Övrigt: Andra författares manuskript & övrigt tryck

Andra författares manuskript:

- Abrahamsson, Kurt V; Mattsson, Leif & Weissglas, Gösta: Systemanalys och norrländsk markanvändning (1983).
- Agerberg, Lars S: Stallgödselundersökning I Norrbotten (1946).
- Agerberg, Lars S: Norrlandsklimatet premierar salpetern (u.å).
- Cabouret, Michel: Signification anthropogéographique des modes de préparation traditionnelle du lait et notamment des types de fromage dans la péninsule scandinave et surtout en suéde (1987).
- Cabouret, Michel: Suéde du Nord et Finlande une comparaison (1987)
- Cabouret, Michel: Robertsfors (u.å.)
- Cabouret, Michel: Matsdal, un village du norrland superieur suedois: de la marche vers l´quest a la civilization des loisirs (u.å.)
- De Geer, Eric: Den polska folkgruppen i Sverige efter andra världskriget (1994)
- De Geer, Eric: Invandrarnas rumsliga integrering (1987).
- Enequist, Gerd: Lulebygdens livsmedelsförsörjning (1939).

(mer material av Eneguist, Gerd, se volym 113:40)

- Godlund, Sven: Urbaniseringen i Sverige (1961).
- Hartin, Lennart: Gymnasieutredning 1961. Befolkningsprognos 1960‐1975 i Umeåregionen för att utreda framtida behov av gymnasieskolor.
- Holm, Lennart & Pålsson, Roland: Bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer (1974).
- Hustich, Ilmari: Den arktiska, subarktiska och boreala regionen – definitioner, folkmängd och framtidsperspektiv (1972).
- Khakee, Abdul: Kommunal planering är död länge leve kommunal planering. Installationsföreläsning (1991)
- Lindahl, Göran & Lindskog, Birger: De små tätorterna (1960).
- Nilsson, Macke: Sveket mot Norrland (1969). Erik Bylund omnämnd s 11f.
- Olsson, Gunnar: Distans och mänsklig interaktion (1964)
- Rapp, Anders & Mattsson, Jan O: Afrikas torrkatastrofer och nordisk kyla styrs av svag golfström (1987).
- Steckzén, Birger: Var bodde Bjarmerna? (1964).
- Stone, Kirk H: Air Photo Interpretation Procedures (1956).
- Veirulf, Olle: Byar i äldre tid (1966)
- Veirulf, Olle: Gränser och gränstvister (1967).
- Ågren, Jon: Dendroekologisk undersökning av Domarvägen mellan Arjeplog och Jokkmokk (1984).

Övrigt tryck:
- Norrbottens lantmannablad 1946:6.
- Norrbottens läns producentförening. Styrelse‐ och revisionsberättelser för 1946 och 1947.
- Reglemente för Tärna och Stensele allmänningsskog med därtill hörande fonder (1954).

Övrigt, konst och fotografier

Orgelspel, teckning av Harriet Löwenhjelm 1909
Självporträtt av Harriet Löwenhjelm, teckning 1914
Jesus bortföres av krigarknektarna, etsning av Harriet Löwenhjelm odat
Katalog över Harriet Löwenhjelms minnesutställning på Galleri Modern 1929
Fotografier (enstaka) av Harriet Löwenhielm, gravplats, uppväxtmiljö m.m.
Brev till Doris Nitz-Karlsson från föräldrarna (funnen i en av hennes böcker) odat
Fotografier av Doris Nitz-Karlsson odat

Övrigt underlagsmaterial

1543 års jordebok (kopia)
Laquist – hembygdsrörelsen i Norrbottens län
Nordberg- de gamla husförhören och dess betydelse
Norrland och dess framtid
Nordberg – Församlingsliv i Norrbotten
under 1600- och 1700-talet.
Huss – undersökning över folkmängd. Åkerbruk och
boskapsskötsel i landskapet Västerbotten.
Per Tingbrand – Affairen vid Pitsund
Medeltidsarkeologiska föreningens tidskrift: Meta 82:3

Övrigt tryck

Alkohol förvildning och brott av Knut Kjellberg. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Alkohol och arbete av Knut Kjellberg. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Alkoholens inflytande på släktets utveckling av A. E. Lidström. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Avskedshyllning för generaldirektör Gjöres. Kommerskollegium. 1955
Danskeren. Tidskrift för danske i Sverige. 1944
Handbok för Nykterhets-Orden Verdandi. 1904
Kamrater! Smedjebackens Socialdemokratiska Kvinnoklubb. 1908
Programbok för Dalarnes distriktloge juli-sept. Nykterhets-Orden Verdandi. 1909
Programbok för Dalarnes distriktloge okt.-dec. Nykterhets-Orden Verdandi. 1909
Spårvägsmännens studiekurs. Lista över föreläsningar. 1921
Ungdomsberedskapens rikstävling. Program och lista över bidragsgivare. 1945
Upplysning och nykterhet. Goodtemplarordens agitationsvecka. 1906
Är du nöjd med din ställning? av K.G. Ossian-Nilsson. Socialdemokratiska Ungdomsförbundets agitationsskrift nr. 1. Odat.

Övrigt till resan 1925

Handlingar rörande resebidrag
Dagbok 25/3-1/5 1925 (2 maskinskrivna versioner, se också ovan digitaliserat material)
Pass, legitimationshandlingar, passersedel
Manuskript till Söndagstal- Nordishavet- Återfärden u å
Manuskript till radioföredrag 1925 – 1926 ”En färd på skidor och efter ren genom Skandinaviens nordligaste lappmarker fram till ishavskusten”, ”Från ishav till ishav”
Spridda anteckningar, kassabok
Korrespondens

Fotografier:
Ingår i fotografisamlingen

Se även fotojournal vol E2:1

Övrigt om Nelly Sachs

Meersburger Droste-Preis für Dichterinnen 1960. Text der Preis-Urkunde für Nelly Sachs, 1 blad.

Städtische Bühnen Dortmund, Blätter, 13, 1961/62. Uraufführung Nelly Sachs Eli. Program.

Der deutsche Buchhandel. Mitteilungen für die Presse, DB Nr. 166a, 3/1965, innehåll: Martens, Alexander, U.: 15 Jahre Friedenspreis des deutschen Buchhandels, Mit Nelly Sachs wird zum ersten Mal eine Frau geehrt; Schwedhelm, Karl: Jenseits der Qual. Die Dichtung der Nelly Sachs; Unseld, Siegfried: Begegnung mit Nelly Sachs.

Frankfurter Buchmesse 1965. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, (Beilage zum Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausgabe Nr. 97 vom 7. Dezember 1965), (3 ex.).

Romare-Malmer, Ingela: En film om Nelly Sachs.
Anm. Se volym L90c:2:2, Bilaga till brev från Ingela Romare-Malmer till Bengt Holmqvist, 1966.

Liste der zum Empfang für Nelly Sachs am Dienstag, den 25. Januar 1966 eingeladenen Gäste. (Gastgeber: Botschafter von Schmoller und Frau).

Leo Baeck Institute, New York. Exhibit documenting the life and work of Nelly Sachs. April 1967. Catalog; Program från invigningen.

Akademie der Künste - Schiller-Theater. Nelly Sachs zu Ehren. Sachs, Nelly: Eli. Ein Mysterienspiel vom Leiden Israels. In Verbindung mit dem lyrischen Werk szenisch eingerichtet von Willi Schmidt, 1969. Innehåll bl.a.: Holmqvist, Bengt: Interpretation; Dischner, Gisela: Sprache, Beschwörung; Jens, Walter: Schreiben; Allemann, Beda: Musik - Mimus.

Minnesafton för Nelly Sachs 20 maj 1970. Percival, tankar om föreställningen: om Den magiske dansaren; om Vägen är en hand. 1 blad.

Än hyllar döden livet. Ett minnesprogram om Nelly Sachs 1970 [?]. Manuskript av Bengt Holmqvist, fotokopia.

Kungl. Biblioteket. Invigningen av Nelly Sachsrummet 10 december 1971, program.

Judiska bibliotekets vänner. Programblad, bl.a. Nelly Sachs-afton 8/2 1981.

[Sachs, Nelly] Vägen är en hand. "Kristofferskolan gjorde detta program". odat.

Inbjudningar, program m.m. 1961 -- 1972

Wilhelm, Kurt: Der Menschheitsgedanke im Judentum. Särtryck.
Anm. Med dedikation till Nelly Sachs från författaren.

Minckwitz, Friedrich: Dikter. Sommaren 1962 - 25 september 1968. Maskinskrift, genomslagskopia, 21 blad.
Anm. Se även L90:10:3, Manuskript från diktarvänner.

Frågor om Nelly Sachs, på tyska, av oidentifierade. 1 blad.

Upprop för Daniel Brick. Judisk krönika 35 år. Fotokopior, 2 blad.

Övrigt material (diverse, ej annorstädes specificerade papper)

Intyg, utfärdat av Firma V. I. Vallentin 1822
Insamlingslista till förmån för arbetslösa musiker 1861
Kurlista från Marienlyst havsbad 1863
Gravbrev för grosshandlare M. Vallentin 1867
Manus till tal inför Sofiaförbundet av signaturen "Ane" 1871
Räkenskapsbok för fru Mathilda Hartwig för åren 1874-1882
Kvitto å rekommendationsbrev utan avsändare 1878
Kvitto å assurerad försändelse utan avsändare 1878
2 listor över auktionsinrop 1878
PM vid direktionssammanträde, ej signerad, 1879
"Prolog" vid en välgörenhetsfest. Handstilen Charlotte eller Adolphine Valentin (troligen författaren), 1881
Fragment med årtal och påskrift 1906
Citat av Justus von Liebig, handskrivet av Karl Valentin. Odat.
Litteraturlista. Odat.
Pressklipp: Försvarsadress till Konungen. Odat.
Dikt av Johan Gustaf Strömberg (1801-1869), skrivet 1832. Troligen avskrift. Odat.
Subskriptionslista till konsert av Florentinerkvartetten. Odat.
Handling rörande Musikhistoriska Museet 1900
Anteckningslista för besök på Musikhistoriska Museet 1905
Diverse fragment

Övrigt 1980-1991

Radioprogram: "Dramatikerstudions första år". Kontrakt mellan Helge Hagerman och Sveriges Radio. 1980
Brev från Helge Hagerman till Kommittén för Stockholmsforskning. Bilaga: Synopsis till arbete om Svenska Dramatikers Studio och Parkteatern i Stockholm. 1990
Nordgaard, Jan Ole: Svenska Dramatikers Studio ett teaterexperiment. Uppsats, Stockholms universitet 1990. (Accession nr 1998/65.)
Luterkort, Ingrid och Hagerman, Helge: "Studion som försvann. Svenska Dramatikers Studio, dess tillkomst och första säsonger".
Stockholm 1991

Övrigt 1974-1991

Lista på styrelsen för Lycksele arbetarkommun år 1974
Minnesanteckningar från författarträff i Bommersvik 1981
Verksamhetsberättelse för Lycksele arbetarkommun 1981
Handlingsprogram för socialdemokraterna i Lycksele kommun inför valet 1982
Lista på kristna gruppens styrelse 1984
Dagboksanteckningar februari 1986
Minnesanteckningar vid uppvaktning i Storuman 1991
Inlandsbanefrågan efter 22 april 1991
Bordsplaceringen vid en middag på Ministère de Affaires Estrangères 16/1 1978
Gudrun Sandströms Luciatal 1978-12-13

Övrigt 1970-2002

Adresslistor
-Lunds universitet 1970-1975
-Som bildningskonsulent på Gotland 1985-1986
-Umeå Universitet 1986-2002
-Åbo Akademi 1998
-En ”floppy”-disk med okänt innehåll

Övrigt 1966-1984

Övriga handlingar egna studier
-Handlingar angående etnologi (antagligen delvis från egna studier)
-Rikskurs i forskningsinformation 1988
-Handlingar från några kortare kurser

Övrigt

Teckning av oidentifierad. [Låg i L90:11, Diverse tryck]. Jfr. L90:8:4:1 nr. 7, Klein, Olga, Fotografi av stockhus

Manuskript från andra personer, oidentifierade och anonyma

Övrigt

Ur Gullberg, Hjalmar: Fünf Brote und zwei Fische. Rembrandt: Verschwörung der Bataver. Översättning av Nelly Sachs. 1 blad, maskinskrift (genomslagskopia).

Utdrag ur recensioner av Nelly Sachs diktsamling "In den Wohnungen des Todes". 3 blad, maskinskrift (genomslagskopia).

Sachs, Nelly, 2 st akvareller (blomstermotiv).
odat.

Anmälan om utlännings ankomst 10/6 1940 gällande: Margarete Sachs; Nelly Sachs; Charlotte Goldstein.

Kvitton, biljetter m.m.

Övrigt

Innehåller skrifter om Karl Asplund, skrifter om "Hävringe Båk" av Karl Asplund resp. Anders Fröman, samt tonsättningar (av dikter av bl.a. Karl Asplund) av Olle Malmberg (2002)

Övrigt

Obs! Saknas
Diverse material och förarbeten kring Optaconläsning, framställning av
svällpappersbilder m.m.

Övrigt

Interiör från Richard Berghs utställning, 1 foto

Fredbärj, Margit född Lindström (1899- ), porträttfoto

Nordin, Alice Maria född Lindblom (1871-1948), skulptris. I ateljén, 1 foto

Silverbröllop: Percy, Elisabeth född Lindström (1881-1959) och Percy, Gustaf samt Percy, Gösta [sonen], 1 foto

Stockholmsvy, 1 foto

Utö [?], 1 foto

Maskerad, gruppbild, 1 foto

Maskerad, gruppbild, 1 foto

Övrigt

Andrew Peterson, svensk pionjär i Amerika
Maskinskrift (genomslagskopia) 8 bl.
Astrids undring en morgon i Furusund
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Anteckning på baksidan ”Undring” till Saltkråkebarnen (för deras tidning)
Finns det olika träd?
Maskinskrift (genomslagskopia) 7 bl.
Flickorna i barnlitteraturen… [(987)
Maskinskrift (förstorad kopia) 4 bl. + kopia av brev från Svenska ambassaden i Rom 1987-03-12
Håll inne slåsset
Maskinskrift 4 bl.
Anm.: Publicerad i Mobbning och våld i verkligheten. Partille 1998
Jag mötte Småland i Amerika.
Maskinskrift 4 bl.
Anm.: Publ. i Husmodern 1948:25. Bilaga: Särtryck ur Urshults krönika 1958
Jag skulle önska … [önskan inför 1960-talet]
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Jag tycker om Stockholm ..
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Livets mening …
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Se även L 230:4:10:3 Vad livet är konstigt
Mer kärlek
Maskinskrift. 4 bl.
Anm.: Publicerad i Perspektiv 1952(3):7
Mitt bildval
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Anm.: Om Emil i Lönneberga
Något att glädjas åt
Maskinskrift (genomslagskopia) 1 bl.
Om barnafödande i Sverige
Maskinskrift (fotostatkopia) 3 bl.
Anm.: Publicerad i Barn? Författare, forskare och skolungdomar diskuterar varför det föds så få barn. Stockholm 1983
Om fred.
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Variant på berättelsen om stenen på kökshyllan (i tacktalet vid mottagandet av tyska bokhandelns fredspris 1978)
Småland
Maskinskrift (genomslagskopia) 2 bl.
Anm.: Publicerad i Dagens Nyheter 22 juli 19??. Bilaga: pressklipp
Ständige stenhuggaren Carl David af Wirsén
Maskinskrift (genomslagskopia) 8 bl.
Anm.: Publicerad i Författarnas litteraturhistoria. Del 2 (1978)
[Vad livet är konstigt ...]
Handskrift 1 bl.
Se även L 230:4:10:3 Livets mening

Övrigt

Kollegieblock med oklart innehåll samt ett manuskript som antagligen inte författats av Tedebrand. Samt oklara anteckningar
Resultat 1 till 100 av 57388

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.