Om Arken

test bild

Från Ediffah till AtoM


Kungliga bibliotekets (KB) metadata om personarkiv publicerades under åren 2005-2017 i söktjänsten Ediffah.

Under 2016 sökte KB efter ett alternativ till Ediffah som skulle vara lättare att använda, utveckla och långsiktigt förvalta. Systemet skulle behöva kunna visa digitaliserat material ur samlingarna, hantera befintliga auktoritetsdata från t ex Libris och kunna förberedas för öppna länkade data. Valet föll på Access to Memory (AtoM), ett system baserat på öppen källkod, med en stor och aktiv användargrupp.

Våren 2017 startade KB projektet "Från Ediffah till AtoM", ett projekt som från och med 2018-04-10 presenterade söktjänsten Arken.


Utökad användning av Arken


Under det år som gått sedan Arken lanserades har starka önskemål från olika delar av KB framförts gällande en utökad användning av Arken, i syfte att där registrera hela eller delar av de samlingar som är svåra att registrera i Libris eller SMDB och därför uppfattas som dolda för det stora flertalet av KB:s användare.
Under våren 2019 genomfördes i projektform förstudien ”Utökad intern användning av Arken”. Projektets slutrapport föreslog att Arken under hösten 2019 skall öppnas för fler KB-samlingar som till sin struktur liknar de enskilda arkiven i det att de är hierarkiskt uppbyggda och sammanhållna genom proveniens.

Arbetet med katalogisering av nya samlingar och uppdatering av Arkens utseende kommer att pågå från och med hösten 2019.


Standarder


Systemet utgår från de internationella arkivstandarder som tagits fram av International Council of Archives (ICA).

-ISAD(G):standard för arkivbeskrivning
-ISDIAH: standard för beskrivning av arkivinstitutioner
-ISAAR: standard för auktoritetsposter vid arkivbeskrivning

I dokumentet Arken - metadatafält i arkivbeskrivningen (pdf) kan du läsa mer om hur KB översatt och använder dessa standarder i Arken.Kungliga biblioteket
Kontakta oss