Om Arken

test bild

Från Ediffah till AtoM


Kungliga bibliotekets (KB) metadata om personarkiv publicerades under åren 2005-2017 i söktjänsten Ediffah.

Under 2016 sökte KB efter ett alternativ till Ediffah som skulle vara lättare att använda, utveckla och långsiktigt förvalta. Systemet skulle behöva kunna visa digitaliserat material ur samlingarna, hantera befintliga auktoritetsdata från t ex Libris och kunna förberedas för öppna länkade data. Valet föll på Access to Memory (AtoM), ett system baserat på öppen källkod, med en stor och aktiv användargrupp.

Våren 2017 startade KB projektet "Från Ediffah till AtoM", ett projekt som från och med 2018-04-10 presenterar söktjänsten Arken.

Systemet utgår till stor del från de internationella standarder som tagits fram av International Council of Archives (ICA).

-ISAD(G):standard för arkivbeskrivning
-ISDIAH: standard för beskrivning av arkivinstitutioner
-ISAAR: standard för auktoritetsposter vid arkivbeskrivning

I dokumentet Arken - metadatafält i arkivbeskrivningen (pdf) kan du läsa mer om hur KB översatt och använder nämnda standarder i Arken.Kungliga Biblioteket
Kontakta oss