Visar 250 resultat

Arkivbeskrivning
Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

David Nehrman Ehrenstråle, Juris prudentia ecclesiastica exhibita Londin Gothorum, 1735

Å försättsbl: Gifven till Samf. Pro fide et christianismo af Gustaf Hackman, past. et praep. i Mönsterås. Häri även: Kongl. maj:ts bref, ordning och stadgs om kiörktijonden såsom och om allehanda slags prästatijonde; privilegia...åhr 1650...sedan åhr 1675...öfwersedde---för biskoparne och meeninge prästerskap i Swerige...Linköping 1776; Kongl.maj:ts nådige förordning angående den uppbörd, som prästerskapet i Skåne hafwer...at unfå...16oct.1723; Fyra disp.: De dote mariti, praes. D. Nehrman 1742; De connubio cum persona diversae religionis praes. dens., 1743; De exceptione juris-jurandi per malum injustum extorti, praes. J. Wåhlin, 1743; De sacris domesticis, praes. D. Nehrman, 1743 (Alla tryckta).

Handlingar till protokoll

Innehåller bl.a.: Jacob Hagberg, Berättelse om en uti Gamleby församl. af Linköpings stift år 1816 inrättad söndags-schola (Ad prot 19/8 1816, § 5); John. Paulis donation (Ad prot. 28/12 1819, § 16); Anders Petter Aurelius, Berättelse om religionens och sedernas tillstånd i Gettinge, Göteb:s stift (Ad prot 21/3 1820, § 6).

Handlingar till protokoll

Innehåller bl. a: Ang. skolväsendet i Gistad, Link. stift. meddel av L.G. Könsberg, dat 8/8 1830 (Ad prot 25/8 1830, §12 & 22/12 1830, § 4) samt Ang. Ehrenborgska medlens förvaltning, av P:A: Sondén, 18 dec 1830 (AD prot 22/12 1830, § 4-5).

Handlingar till protokoll

Innehåller bl.a.: Förslag till instruction för catecheterna i Stockholm (Ad prot. 8/7 1836, § 6); Biografi öfver skolläraren Anders Lönbom i Hjorthed, S.Tjusts kontrakt, av J. Palmaer, dat 30 okt 1836 samt ett brev i samma ämne av Joh. Jac. Hedrén (Ad prot 8/7 1836, § 8)

Handlingar till protokoll

Innehåller bl.a: Gustaf Ählings memorial ang Samf:s reorganisation av verksamheten efter äldre och ursprungliga riktlinjer, dat 8/6 1857 samt Instruktion för catecheterna i Stockholm 11 mars 1862.

Handlingar till protokoll

Innehåller: förslag till ledamöter (i äldre tid ofta försedda med biografiska uppgifter), tackskrivelser för inval (de flesta återfinns i brevförteckningen), tillfälliga medlemsmatriklar och förteckningar; förvaltnings- och revisionsberättelser för samfundet, dess avdelningar och tjänstemän; inventarieförteckningar av alla slag; div. tr. cirkulär m.m.; smärre stadgeändringar; förslag och andra handlingar rör. prisskrifter; strödda handlingar om Barnaboken och andra skrifters utgivande; samt prenumerationslistor; bibliotekshandlingar; kateketernas plats- och avskedsansökningar (med biografiska uppgifter och meritlistor), korrespondens med kateketerna om skolorna, jämte andra skolhandlingar t.ex. kataloger vid årsexamina, protokoll vid skolutskottes sammanträden, dess berättelser, stipendiehandlingar etc.; ansökningar till erhållande av understöd; köpekontrakt; kvittenser, anbud, redovisningar och andra räkenskaper; smärre gåvobrev (förtecknade bland brev) samt dödsnotifikationer o.dyl

Handlingar till protokoll

Innehåller bla: Nils Södergrens donation (Ad prot 1/8 1808, § 2); J.J. Lagregren, Om så kallade fromma stiftelser i Wexiö stift från äldre tider till och med närvarande år 1800, m.fl. handl. (Ad prot. 11/2 1809, §3); Ang. N Södergrens donation; Johan Dihlmans donation (Ad prot. 27/2 1812, § 8); Johan Eric Noreens donation ( Ad prot 23/9 1812, § 7); D:o (Ad prot 14/1 1813, § 8).

Handlingar till protokoll

Innehåller bl.a.: Uppfostringsavdelningens förslag till växelundervisningens införande i Stockholms kateketskolor 1821 (Ad prot. 16/5 1821, 10); Jonas Fredrik Agrell ang. elektorsinstitution vid val av kateketer (Ad prot. 17/11 1821, § 2); M.E. Collin, Förslag till ändringar och tillägg till den 1824 belönade prisskriften, samt brev i samma ämne (Ad prot. 29/12 1824, §7); Regina skolans (i Anjala) stadgar upprättade, Rabbelugn den 25 maj 1802 , jämte berättelse om skolans utveckling av Rabbe Wrede till Anjala. (Ad prot 18/1 1826, § 8)
Resultat 1 till 100 av 250

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.