Visar 133 resultat

Arkivbeskrivning
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Förhandsgranska utskrift Visa:

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin, augusti 1936?

Demokratins diktatur. (Fragment)

Tavernan. Tillägg

Kulturfrågan. Föredrag i Årstaklubben 14.02.1955. Föredragets titel obekant. Inledningen icke refererad

Filosofin som bildningsfaktor i undervisningen. Föredrag 05.02.1963 vid länsstudiedag. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Massmedia och opinionsbildning i gymnasiet. Diskussionsinldedning 04.01.1963 vid Skolveckan januari 1963. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Utlåtande till Svenska bokförlaget om Elisabeth Hammar: Schwedische Grammatik

Recension av H. G. Jägerstads manuskript till en lärobok i historia för realskolan Bilaga: Anteckningar

Historieundervisningen och nynazismen. Utkast för en artikel 1961 i Tidning för Sveriges läroverk. Flera utkast

De utländska språklektoraten. Manus till artikel i Dagens Nyheter 15.07.1958

Det svenska utlandslektoratet i Hamburg 1944. Inlägg av V. Scharp. Bilaga: Inlägg av E. Roth

Internationellt samarbete

Sverige och Unesco. Bilaga: PM för förberedande diskussion om Unescos arbetsuppgifter med anteckningar av V. Scharp

Seminarium i internationellt samförstånd

Det internationella lärarseminariet i Sèvres

Internationella seminariekurser för lärare

Unescos sommarseminarier

Gustav Vasas och Sten Sture den yngres kontakter och hänvändelse till Hansan om hjälp mot Danmark 1512-1522

Minnesanförande över Dag Hammarskjöld den 29 sept. 1961 i Norra flickläroverkets aula

Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar m.fl. tyskrelaterade manuskript

Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar

Specialanalys av elitteorin, ledartanken och frikårsandan

Möte med nazismen. 1-2. Radioföredrag, 1960-1961

Hitler. Manus u.å.

Andra världskriget. Folkskolors program, 1954

Tyska tidningsfurstar under kejsardöme och republik. Radioföredrag, 1956

PM angående tysk agentverksamhet i Sverige omkring 1930-1944

Iakttagelser om tysk penetrationsverksamhet i Sverige under senare år

Den tyska propagandan i Sverige

Nazistinfiltrationen i Sverige under Hitleråren

Svenskt kulturarbete i Berlin vintern 1933/34 samt hithörande frågor

Svensk kulturfront. Diskussionsinledning vid studentafton i Lunds akademiska förening, 11.04.1934

Turistpropaganda och kulturrepresentation. Till redaktionen av Nya dagligt allehanda.
Ej publicerad, 1934

Gestapo i Sverige, m.fl. pressklipp

Gestapo i Sverige. Svenska dagspressklipp 1944-1945

Tyskt spionage i Sverige. Svenska dagspressklipp 1945-1951

Geheimdienst, Fahneneid und Hakenkreuz. Aus der Tätigkeit der militärischen Abwehr (Echo der Woche 1950)

Österrike: Diverse material

Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript

Intervjuer med Erich Maria Remarque. Med rättelser och tillägg av Remarque egenhändigt

Striden om Remarques "På västfronten intet nytt" och Remarque-Material

Rainer Maria Rilke. Föredrag. 1936

Adrian Leverkühns Tyskland. Utkast och anteckningar till ett föredrag om Thomas Mann i litteraturhistoriska seminariet i Uppsala

Lycksalighetens ö. Versioner - delvis fragmentariska - av recension av Holger Frykenstedts avhandling 1951

Viktor Rydberg. Föredrag i Deutsch-Schwedische Studiengesellschaft zu Berlin. Bilaga: Anteckningar och pressklipp. 1940

Minnesbilder av Erik Blomberg. Utkast till bidrag till: Allt är nytt under solen, ett minnesprogram om Erik Blomberg, sänt av Sveriges Radio 1965 och 1966
Anm. Bilaga: Bandutskriften av programmet med dedikation av C. M. v. Seth

Talspråkliga företeelser i Strindbergs prosa. För Nordiska seminariet Uppsala, höstterminen 1915. 47 blad, varav bladen 13-39 saknas. 1915

Dikt och psykoanalys

Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript

Jugendbewegung. Drömmen om ungdomsriket. Radioföredrag. Flera versioner och varianter, 1961

Deutsche Jugendvewegung, den tyska ungdomsrörelsen

Den ungnationella riktningen inom Bündische Jugend

Etwas über die deutsche Jugendbewegung. Föredrag (på tyska) vid Stockholms Högskolas sommarkurs, 1942

Drag ur det tyska undervisningsväsendets historiska utveckling. Med bidrag av följande författare: E. Behm, O. Friedländer, F. Mockrauer

Tyskt undervisningsväsen

PM om en undersökning av det tyska undervisningsväsendets återuppbyggnad under ockupationen

PM rörande internationellt ungdomsarbete m.m.

PM rörande internationellt ungdomsarbete med särskild hänsyn till det svensk-utländska skolbarnsutbytet. Avlämnat till ecklesiastikministern, mars 1936

PM till utrikesdepartementet 08.07.1935 angående skolbarns- och ungdomsutbyte Sverige-Tyskland. Bilaga till PM: Anteckningar och material om skolbarns- och ungdomsutbyte. Tyska och svenska pressklipp 1935-1938

Tidnings- och tidskriftsartiklar

Förteckning över tidnings- och tidskriftsartiklar

Dagens Tyskland. Europas problembarn. (Stockholms Tidningen 28.04.1934)

Skolbarnsutbytet bör ej försummas. 1936

Den tyska kyrkogården. Recension av C. Jäderlunds bok "Hitler stänger kyrkogårdsgrinden". 1945

Vid Goethe-husets ruiner. 1948

Myten om Canaris. (Dagens Nyheter 1950)

Canaris, Abwehr och Sverige. 1950

Ironisk moralist. Erich Kästner. (Dagens Nyheter 1953)

Hermann Göring. (Dagens Nyheter 1953)

Hitler som fredsängel. (Dagens Nyheter 1953)

Gäster hos diktaturen. (Dagens Nyheter 1955)

Från fred till nyordning. (Dagens Nyheter 1955)

Det underminerade riksbygget. (Stockholms-Tidningen 1961)

Storgermansk släktkärlek. (Stockholms Tidningen 1961)

Litteratur om den nationalsocialistiska regimen i Tyskland och Andra världskriget. (Aktuellt från skolöverstyrelsen. 1962:45)

Goebbels dagböcker. (Utrikespolitik. 1948:2)

Schwedens Heldenlied. (Die Woche. 1933:36)

Det tyska ungdomsproblemet. (Tyskland av i dag. 1946:2)

Det tyska ungdomsproblemet. (Fortsättning, Tyskland av i dag. 1946:3)

Jag steg av tåget i Hamburg (Vi 29.9.1947)

En skoldag bland tyska gymnasister. (Vi 04.10.1947)

Den förlorade generationen. (Vi 27.11.1947)

Tyska skolan i Stockholm. (Dagens Nyheter 1944)

De utländska språklektoraten. (Dagens Nyheter 15.07.1958)

De svenska utlandslektorernas konferens i Jena 1931. (Upsala Nya Tidning maj 1931)

Unescos sommarseminarier. (Svensk skoltidning. 1949:41)

Kultur och politik. Kulturpolitik och universitetslektorat. (Dagens Nyheter 29 och 30.08.1944)

Försvarsfrågan i ungdomsskolornas läroböcker (Statens offentliga utredningar 1945:21)

Den tysk-nordiska historiker konferensen i Braunschweig 1960. (Historielärarnas förenings årsskrift 1960/61)

Romantikens tragedi. (Dagens Nyheter 1951)

Ångest inför döden. Efter John Keats "Terror of the death"

Soldatplikt och officersära. (Dagens Nyheter 1943)

Judendomens historia i svenska läroböcker. (Dagens Nyheter 22.04.1952)

Gisbert Klingemann in memoriam. (Dagens Nyheter 15.03.1961)

En svensk utlandspräst. Birger Forell. 18.07.1958

Den praktiska studentskandinavismen. (Stockholms Dagblad 23.10.1918). Med 2 handskrivna bilagor

Resultat 1 till 100 av 133

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.