Visar 74 resultat

Arkivbeskrivning
Johan Anders Linders arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

35 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev från dottern Fredrica Göthilda m. make

En inbunden och en häftad volym i arkivkartong
Brev till Johan Anders Linder från dottern Fredrica Göthilda 1840 - 1853 spridda år
Brev till Johan Anders Linder från svärsonen Georg Palmqvist 1846 - 1851.

Innehåller även: Brev till Johan Anders Linder från utomstående 1843
Brev till Fredrica Christina Linder från dottern Fredrica Göthilda 1839
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från Fredrica Göthilda Linder 1847 - 1852, spridda år
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från Georg Palmqvist 1848-1851 (lucka 1850)
Brev till Sophia Johanna Linder från Johan Anders Linder 1840
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från Hanna Leijel 1841 - 1842
Dikt till Georg Palmqvist och Fredrica Göthilda Linder 15/8 1847
(Renskrift av breven finns digitaliserad)

Brev från Fredrika Fant och Charlotte Eurenius

Fem årsvis bundna volymer i arkivkartong
Brev till Johan Anders Linder från Fredrica Christina Fant 1809 - 1814
Brev till Johan Anders Linder från Charlotta Eurenius 1811.

Innehåller även: Brev från utomstående till Johan Anders Linder 1809 - 1814
Brev till Charlotta Eurenius från Lena Ström 1812
Eremiten. Skådespel med sång i fem Acter af Fanny F.
Musiken af Albert L,1810,
Vigselbevis 20/5 1814

Breven finns även i avskrift (se Umeå UB:s digitala samlingar)

Brev från J.A. Linder till Hanna och Louise Leijel

Brevkoncept; brev till Hanna Leijel 1840 - 1841
Brevkoncept; brev till Louise Leijel 1840 - 1841.
Innehåller även: Brev till Johan Anders Linder från sonen Theodor 1842
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från Hanna och Louise Leijel 1842 - 1845
(Renskrift av breven finns digitaliserad)

Brev från sonen Theodor

Två inbundna volymer i arkivkartong
Brev till Johan Anders Linder och Fredrica Christina Linder från sonen Theodor 1839
Brev till Johan Anders Linder från sonen Theodor 1840 - 1854.
(Renskrift av breven finns digitaliserad)

Innehåller även: Brev till Theodor Linder från utomstående 1847,
brev till Johan Anders Linder från utomstående 1854

Brev från sönerna Johan Albert och Theodor

Tre inbundna volymer i arkivkartong
Brev till Johan Anders Linder och Fredrica Christina Linder från sönerna Johan Albert och Theodor 1833 - 1839
Brev till Johan Anders Linder från sonen Johan Albert 1840 - 1844.

Innehåller även: Brev till Johan Anders Linder från Fredrica Christina Linder 1838,
Brev till Fredrica Christina Linder från utomstående 1838
Brev till Johan Anders Linder från utomstående 1841

Cirkulär m.m.

Hernösands consistorii cirkulär nr 275/1817
Cleri comitialis circulaire till herrar biskoppar och consistorierne i riket 1818
Bihang till Norden 1860 - 1861 (spridda nr)
Sacra Paschalia Academiae gryphicae civibus..........

Handlingar från tiden som kapellpredikant i Norsjö

Almanacka 1811 (utan anteckningar),
(1822 med anteckningar om predikningar, ingår i vol 40A:1)
Domboksutdrag avs innestående lönepersedlar för den tid Linder innehaft prästämbetet i Norsjö 1814 23/3
Koncept från sammanträde ang vägbrytning i Norsjö 1819
Koncept till skrivelser till olika myndigheter 1819, u å

Förbindelse ang omhändertagande av gravid kvinna och
utackorderande av det barn som ska födas (Margareta Christina Björkman från Gamla Karleby) 1819 23/11

Bouppteckning efter kyrkoherde Anders Alenius, Lycksele (Linder god man) 1820 5/6
Koncept till protokoll fört vid Hushållningssällskapets kommitté i Norsjö sammanträde 1822
Koncept till artikel i Härnösands stifts tidning 1822
i anledning av recension av skriften Upplysningar rörande det s k Läsaresällskapet m m 1822

Handlingar från tiden som komminister (vice pastor) i Umeå landsförsamling

Predikningar u å
Boutredning efter kontraktsprosten Olof Hambraeus i Umeå (Linder boutredningsman) 1823 - 1837 spridda år
Koncept till skrivelser till olika myndigheter och privatpersoner 1828, 1831 u å
Förteckning å insamlade lasarettsmedel 1829 - 1830
Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1830, 1831
Protokollsutdrag avs röstning vid biskopsvalet 1830
Anmälan om stiftande av föreningen till befordrande av måttlighet 1830 19/11
Arvodesräkning avs utgivna stämningar 1831
Brevkoncept från sammanträden i den kommitté som granskar räkenskaperna och styrelsen och förvaltningen av kurhusinrättningen 1836 - 1862 spridda år
Räkenskaper och revisionshandlingar för kurhus och lasarett 1836 - 1862 spridda år
Räkenskaper avs renskötsel m m 1838 - 1839
KB:s utslag på J A Linders anhållan om utsättande av vite för de vaccinatörer som ej i behörig tid
avlämnat sina journaler 1848 9/2
Domboksutdrag, Umeå tingslags häradsrätt ang J A Linders anhållan om vite vid fredande
av hans jordägor och därtill hörande stängsel 1854 1/4
Tillkännagivande från direktionen för ett välgörenhetssällskap om fördelningen av dess medel u å

Handlingar studietiden m.m.

HANDLINGAR FRÅN STUDIETIDEN
Förteckning över elever vid Härnösands gymnasium 1801, u å
Karikatyr över promoverade magistrar i Uppsala 1806 14/6
Resepass till Luleå för prästmannen J A Linder 1809 8/7 (Kopia)
Almanackor 1801, 1803 (2 ex)

ÖVRIGA HANDLINGAR
Förteckning över J A Linders dokument, u å
Lyckönskan på kyrkoherde Nils Sundelins och mademoiselle Anette B. Nordlunds bröllopsdag 10/3 1807
Almanackor 1811 (utan anteckningar),
1822 med anteckningar om personliga lån, predikningar m m
Vigselbevis 20/5 1814. Ingår i vol 40A:25
Charader, julklappsverser och tillfällighetsdikter till J A Linder, u å , 1825 - 1875 spridda år
Verser till J A Linder och hans hustru Fredrica Christina vid silverbröllopet 12/5 1839
Inbjudningar till bröllop och begravningar 1840 - 1857 spridda år
PM angående resa, u å
Genealogiska anteckningar, u å , bl a avs släkterna Alenius och Fant
Testamente ang J A Linders efterlämnade handlingar, hans Minnen och korrespondens, u å
Bouppteckning efter J. A. och Karolina Ulrika Linder, 1877 (kopia)

Herdaminnen m.m.

Utdrag ur Tunaei prestekrönika; Series Pastorum et Comministrorum Umoensium, upprättat av Hans Jonsson Tunaeus 1771, kompletterat av Petrus Stenberg 1790
C N Fjellström, Försök till en Series Pastorum i Arvidsjaur 1852
Präster i NederCalix af Olof Wiklund
Series sacerdot Pastorum i Säfvar o Holmö Capell u å
Series Sacerdot vid Hörnefors Bruk u å
Herdaminne över präster i Lappmarken, skrivet på latin
Utdrag ifrån Degerfors kyrkoböcker om här tjänstgörande prester och deras familjer u å
Series pastorum, sacerdotum in Ume, Säfwar, Vännäs, Degerforss, Hörneforss, Holmön och Ume stad samt Lärare vid Ume skola och Läroverk u å
Utdrag ur prosten Nils Grubbs anteckningar ang såväl hans lefnadslopp som åtskilliga i Umeå socken då skedda händelser. Tagna ur en Umeå kyrka tillhörig gammal kyrkobok u å
Förteckning över jubelmagistrar i Uppsala 1827
Fotografier av Johan Anders Linder (kopior)

Johan Anders Linders arkiv

  • SE Q Handskrift 40A
  • Arkiv
  • 1790 - 1877
Arkivet är omfattande och består av Linders levnadsminnen i 11 band, korrespondens, manuskript, ritningar, teckningar, musikalier m.m
Digitiserat material

Linder, Johan Anders

Kompositioner av J.A. Linder

Kompositioner av J. A. Linder: Sorgmarsch, Blott några timmar
Jordiska varelser, La belle Marie, För stillhet böjd jag lefver...,
Alt hvilar nu ..., Nordan wildt kring Hermans koja... m fl. u.å

Minnen av glada och sorgliga stunder

Minnen af glada och sorgliga stunder under J A Linders
och Fredr Chr Fants lefnadsår ifrån deras första bekantskap
och umgänge i vännernas krets och tills döden åtskilde dem,
tillegnade trofaste quarlefvande vännerna Hanna och Lovisa L(eijel).
Texter: F C Linder f. Fant, uå

Övrig verksamhet

Avskrifter rörande lanthushållning och jordbruk u å
Diverse recept på mat, drycker och färgberedning samt medel mot sjukdomar

Övriga vetenskapliga och litterära verk

Uppgifter om förekomsten av springkällor i trakten omkring Norsjö kapellkyrka, 1821
Manuskript till Isak Grape, lappmarkens herdaminne "Minne af Presterskapet i Lappmarksförsamlingarne inom Hernösands stift, sid 1-95 samt Register å Kyrkor och Församlingar i Lappmarken, renskrivet av J A Linder och tryckt i Umeå 1853.
De samlingar som legat till grund för boken förvaras numera i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling.
Enligt Isak Grapes förord har J A Linder varit en nitisk medhjälpare i minnesanteckningarna
Manuskript (renskrivet) till Lappmarkens herdaminne paginerat 17 - 36, (ofullständigt)
Manuskript till Beskrifning öfver Ume Socken och Stad i Westerbottens Län och första Fögderiet 1857. Underlagsmaterial i form av spridda anteckningar ang Umeå stad och socken; näringsliv, befolkning och ekonomiska förhållanden 1851- 1855.
Avskrift av originalmanuskriptet utförd av sonsonen Teodor Linder, Skellefteå 1937. (Utg som nr 12 i Forskningsarkivets skriftserie Urkunden)
Statistik över Norr- och Västerbottens lappmarker utvisande odlingens och folkmängdens tillväxt 1748-1848, u å
Om Christendomens införande i Lappmarken, u å, jämte följebrev vid insändande av uppsatsen till “Läsning för folket“ 1864
Reseberättelse från Stigsjö 1809 5/8

Planscher, litografier m.m.

Bokillustrationer, gravyrer:
Religiösa motiv uo, uå 4 blad
Porträtt, sannolikt försättsblad 10 blad
Porträtt av svenska kungar uo, uå 11 blad
Skilda ursprung 17 blad
Gravyrer ur Martin Moller, Sterbekunst uo, uå 7 blad
Gravyrer ur C S Wolfius, Erlauteres Christenthum Christianismus Salvioni illustratus 43 blad
Planscher, litografier, gravyrer och reproduktioner av sent datum 15 blad
Mönsterplanscher med möbler, nyttoföremål och monument i nygotik, ornament och mytologiska scener i nyklassicism 7 blad
Skånska allmogens klädedräkter tecknade efter naturen av professor Otto Wallgren. Kolorerade litografier 5 blad.
Tidningsurklipp. Huvudsakligen uppklistrade bilder ur Familjejournalen m fl tidskrifter 54 blad

Poesi, tal, inbjudningar m.m.

Poesibok tillhörig Sofi Lagus 1823 - 1831 spridda år
Diktsamlingar och avskrifter av dikter u å
Tal, dikter m m vid jordfästningar 1763 - 1871 spridda år
Inbjudningar till vigslar, soaréer, lysningstillkännagivanden m m 1840 - 1851 spridda år
Hyllningsdikter m m vid bröllop, jubiléer, akademiska högtider, kungliga besök m m 1810 - 1868 spridda år
Visor och dikter på danska u å
Marko Botzaris grafvård. Prologue i 2 acter med musique och sång uppförd den 8 oktober 1826 å stora Rådhussalen i Umeå (fuktskadat tryck)
Försonaren på Golgatha, passionsoratorium, uppfördt af musikvänner vid Prestmötet i Hernösand den 13 mars 1839
Sigilltexter u å
Handlingar avseende kontraktsprosten Olof Hambraeus och hans familj 1749 - 1833 spridda år
Avskrifter av äldre handlingar (1600-tal).
Förteckning i volymen
Avskrifter av domar och rättsliga överenskommelser 1617 - 1682 spridda år
Konung Johans bref om the norrländske nye städers seglatie gifwit i Upsala d 5 Marti Anno 1589.
Avskrift och renskrift av avskriften
Eric Ol Åhrman, Begravningsdikt över landshövding Gabriel Gyllengrip 1753
Utslag och besvär u å. Ofullständiga dokument
Diverse avskrifter och manuskript 1784, 1788, u å
Geografisk beskrivning av socknar i Norr- och Västerbotten u å. Delvis fuktskadat

Profana byggnader

Profana byggnader, bl a landstatshuset i Umeå 1850-tal med skrivelser ang uppförandet av huset,
Forssellska huset i Skellefteå 1847
Hus å tomt nr 18 i Umeå 1845
Folkskolehus för gossar å tomt 114 och 115 i Umeå 1849 - 1853
Paviljong vid Baggböle herrgård ca 1846.
Även diverse skrivelser om olika byggnadsritningar

Svensk Botanik 1

J. A. Linders avskrift med teckningar gjord 1817 efter J. W. Palmstruchs Svensk Botanik 1 (kopia, original i privat ägo)

Svensk Botanik 2

J. A. Linders avskrift med teckningar gjord 1864 efter J. W. Palmstruchs Svensk Botanik 2 (kopia, original i privat ägo)

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.