Arkiv Handskrift 179 - Gunnar Kulldorffs arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 179

Titel

Gunnar Kulldorffs arkiv

Datum

  • 1946-2014 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

976 volymer, 54 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1927-2015)

Biografiska anmärkningar

Professor i matematisk statistik, bla. medlem av SCBs vetenskapliga råd och president av International Statistical Institute (ISI)

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2015/2
Gåva Acc 2015/6
Gåva Acc 2015/8
Gåva Acc 2015/14
Gåva Acc 2015/17
Gåva Acc 2015/23

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Ffa handlingar angående statistik, fördelade under 75 huvudgrupper

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • engelska
  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING

Arkivbildaren:
Gunnar Kulldorff föddes 1927-12-06 i Malmö. Han tog studentexamen 1946 vid Malmö högre allmänna läroverk. Sina akademiska studier startade han vid Lunds universitet hösten 1946 med att läsa ämnena matematik och statistik. Lärare och mentor blev professor Carl-Erik Quensel. Gunnar Kulldorff tog fil.kand examen 1949 och undervisade i matematik och statistik vid Lunds universitet från 1948, 1:e amanuens vid statistiska institutionen i Lund 1950 och fil.lic 1954. Under
1950-talet var Kulldorff biträdande lärare (lektor) vid statistiska institutionen och 1961 disputerade Kulldorff med arbetet: Contributions to the Theory of Estimation from Grouped and Partially Grouped samples.

1965-1966 förordnades Gunnar Kulldorff till professor i statistik vid Umeå universitet, från 1966 professor i matematisk statistik vid Umeå universitet fram till sin pensionering 1993. Under sin yrkeskarriär vid Umeå universitet var han förordnad/utsedd till alla funktioner vid ett universitet. Han var bland annat Umeå universitets första dekanus (1965), medlem av Umeå universitets första konsistorium (styrelse) (1965). Gunnar Kulldorff förlorade med siffrorna 34 – 33
vid rektorsvalet vid Umeå Universitet 1969 till förmån för Karl-Gustav Paul. Kulldorff hade genom livet i sin yrkesroll ett mycket stort internationellt engagemang, som exempel kan nämnas att han var gästprofessor vid ett 10-tal amerikanska universitet.

Arkivbildaren var starkt engagerad i datateknologins införande vid Umeå universitet och bildandet av UMDAC. Under sin tjänstetid vid Umeå universitet innehade Gunnar Kulldorff flera utredningsuppdrag på uppdrag av universitetskanslern och sitt egna universitet. Som exempel kan nämnas 1968:års utbildningsutredning (UKAS med efterföljare) se SOU 1973:2, se sammanfattning, där Gunnar Kulldorff var ämnesexpert i ämnena statistik och matematisk statistik. Ett annat exempel
på deltagande i statliga utredningar är: ”Vidgad samhällsinformation. Betänkande avgivet av Informationsutredningen 1969:48. Justitiedepartementet” där han medverkade i den så kallade: ”Kollektiva räckviddsundersökningar och annan mediainformation” (se sid. 55 ff. i utredningen).

Kulldorff satt under nästan 15 år (1988-2002) i Statistiska Centralbyråns vetenskapliga råd. Arkivbildaren var medlem och ledamot i ett flertal svenska och internationella vetenskapliga sällskap och organisationer i det statistiskvetenskapliga området. Under 1980-90-talen satt han i styrelsen och så småningom blev han president i International Statistical Institute (ISI) 1989 – 1991. Från 1990-talet kom Gunnar Kulldorff att engagerar sig starkt för statistisk forskning och utbildning i Östeuropa, speciellt de baltiska staterna. Som uppskattning för detta blev han 2006 hedersdoktor vid Vilnius universitet, Litauen.

KFUM – Kristliga föreningen av unga män samt internationellt YMCA – Young Mens Christian Association låg honom ”varmt om hjärtat” sedan tonåren och KFUM Malmö scoutkårs avdelning ”Moikanerna” 1944. Med tiden kom han att bli 2:dre vice ordf. i KFUM:s riksförbund. Kulldorff gjorde bland annat en betydande insats i samband med ihopgåendet av KFUK – Kristliga föreningen av unga kvinnor och KFUM vid 1960-talets mitt. Under slutet av 1950-talet och till mitten av 1960-talet var Gunnar Kulldorff ledamot av KFUM (YMCA) världsförbunds exekutivkommitté och presidium.

Arkivbildaren var från och med 1965 tills 1969 ordförande i Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU). Kulldorff var vidare ledamot, ordförande i ytterligare idéburna föreningar kring sin yrkesroll och bildning i Sverige och Umeå.

För ytterligare och djupare presentation av Gunnar Kulldorff och hans liv, yrkesroll och vittomfattande engagemang rekommenderas läsning av hans Curriculum vitae, sidorna I – VIII upprättad 2007 med kompletteringar strax före Gunnar Kulldorffs död 2015-06-25.

Arkivbeskrivning:
Detta professorsarkiv levererades i flera omgångar under första halvåret 2015 till Umeå universitetsbiblioteks arkiv. Arkivalierna hade förvarats dels i Statistiska institutionens arkiv och i källarutrymmen i anslutning till institutionen, samt i Gunnar Kulldorffs emeritirum. En del handlingar levererades från honom och familjen veckan/veckorna innan och i samband med att han avled.

Totalt bestod det osorterade arkivet av 105 meter förvarat i ordentligt uppmärkta ringpärmar A 4 format, cirka 2000 pärmar. I leveransen följde också två skåp med uppmärkta hängmappar. På grund av hängmapparnas storlek togs dokumenten ut och lades i nya arkivvärdiga omslag, som märktes upp med de befintliga titlarna på respektive hängmapp. Innehållet i hängmapparna gjordes till en dossiéserie A-Ö (se 14 Dossiélagd serie). Stora mängder trycksaker, kopior, odaterade dokument och forskningsunderlag har gallrats, exempelvis punkt 6, ” Databaser över tryckta artiklar statistik,
forskningsprojekt”. Till arkivet följde också ett skåp med Gunnar Kulldorffs egna tryck, där har endast maximalt fem tryck
sparats, resten har gallrats.

Det levererade arkivet hade en mycket god inre proveniens vilket har underlättat arkivläggningen. Utan den inre ordningen som arkivbildaren hade skapat skulle det ha varit i det närmaste ogörligt att ta hand om ett sådant omfattande och innehållsrikt arkivmaterial. Hela det levererade arkivet bestod formatmässigt av A 4 volymer. Pappersbuntarna har tagits ur
pärmarna och fästs ihop med snören med försättsblad. Gem, plastfickor och i möjligaste mån har även overheadbilder i plast gallrats bort om det inte har bedömt ha ett viktigt informationsvärde.

I och med att Gunnar Kulldorff på alla sätt och vis tillhörde ”grundargenerationen” av Umeå universitet och satt i ledande funktioner från 1965 till 1970-tal har alla arkivalier rörande Umeå universitet 1965 – ca 1970 bevarats. Det visade sig vid kontroll mot Umeå universitets arkiv volymer/serier/arkivbildare att det saknas material som idag bara återfinns i Gunnar Kulldorffs arkiv. Framförallt finns nu bevarat alla noteringar i beslutsprocesserna och originalhandlingar gällande
universitetet. En del av arkivalierna efter 1970-talet har överförts till Universitetsarkivet. (Se korrespondens Umeå universitetsbibliotek: Diarium 2017-12-15 Dnr. 2.1.3 - 66.17).

Ett mycket omfattande arkivmaterial som berör Institutionen för matematik, matematisk statistik och statistik vid Umeå universitet har överförts till denna institutions arkivbildning. (Se korrespondens Umeå universitetsbibliotek: Diarium 2017-08-21 Dnr. 2.1.3 - 39.17).

Till Folkrörelsearkivet i Västerbotten har överförts arkivalier rörande Gunnar Kulldorffs verksamhet i Umeå KFUM/KFUK samt KFUM/KFUKs ”Norrbyskärsläger”. Till Folkrörelsearkivet har även överförts Universitetslärarförbundets arkiv avseende Umeå. Ovan leveranser till Folkrörelsearkivet har gjorts på grund av att där sedan tidigare finns dessa arkivbildare. (Se korrespondens Umeå universitetsbibliotek: Diarium 2017-09-12 Dnr. 2.1.3 - 41.17 samt Dnr. 2.1.3 – 65.17).

Universitetskanslersämbetets Administrativa Byrås arkiv, förvarad på Riksarkivet har kompletterats med en klippsamling från 1965 som saknades i deras arkivbildning B Vc 1. (Se korrespondens Umeå universitetsbibliotek: Diarium 2017-09-12 Dnr. 2.1.3 - 67.17)

Arkivalier rörande Kungliga Skytteanska samfundet (arkivnr. 66), Johan Nordlander sällskapet (arkivnr. 97), Umeå Emeritiprofessorers förening (arkivnr. 119) samt Professorsföreningen i Umeå (arkiv nr. 208) har förts över till respektive arkivbildare som sedan tidigare finns arkiverade vid Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Redan på 1950-talet kom Gunnar Kulldorff att använda sig av de så kallade matematikmaskinerna. Han gjorde bland annat beräkningar med Besk (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator) en av Sveriges första datorer. Matematikmaskinnämnden (1948 – 1963) var huvudman för denna utveckling. Deras arkiv är mycket väl bevarat i Riksarkivet därför har alla handlingar i Gunnar Kulldorffs arkiv gallrats, endast några typexempel efter Beskmaskinen har sparats: Se 8 ”Datorteknik” 1 f.f.

Arkivbildaren satt åren 1988 – 2002 i Statistiska byråns vetenskapliga råd. I samråd med arkivarien på SCB har arkivmaterialet angående vetenskapliga rådet utgallrats (se. korrespondens i dossién i aktsaml. ang. Gunnar K:s arkiv) I SCB:s arkiv finns den välbevarade serien: Protokoll jämte bilagor 1965 - 2007 som mycket väl täcker in perioden. Bevarat angående SCB är korrespondens under 41. volymerna 70 och 71.

Gunnar Kulldorff var under två perioder ordförande i dåvarande Svenska statistiska samfundet (1968 – 1969 samt 1985 – 1987 ), medlem 1962 – 2007. Hösten 2007 skedde en sammanslagning Sveriges statistiska förening (bildad 1901) och Svenska statistiska samfundet (bildat 1962) organisationen kallas nu Statistikfrämjandet.

I arkivbildningen används nuvarande namn. I samråd med Statistikfrämjandets styrelse och deras föregångare kom vi fram till att bevara dessa organisationer i Gunnar K:s arkivbildning, (Se korrespondens i dossién ang. Gunnar K:s arkiv 2017.01.10.)

I och med presidentskapet (1989 – 1991) och styrelsearbetet (1980 – 1990-tal) i International Statistical Institute (ISI) finns det en omfattande serie om 125 volymer från den period som han var i ledningen för denna världsomfattande organisation. Där har målet varit att försöka göra förteckningen på engelska. Engelska språket har också används på ytterligare ett par ställen.

Riksskatteverkets landsförkortningar har används vad gäller att placera rätt orter i rätt land i Balticum, Norden, Ukraina, Vitryssland m.fl. länder.

Till arkivet finns en omfattande bildsamling idag förvarad hos sonen Stefan Kulldorf, Motala. Bildsamlingen kommer att levereras senare.

I en e-post 2015-03-13 skriver Gunnar Kulldorff: ” Vilket arkiv för framtida forskning om Umeå univ.
och en matematikstat. verksamma liv. BRA! ” (se dossién ang. Gunnar K:s arkiv).

Anmärkning

På volymnummer 179:203 & 179:204 inget förtecknat

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

CB 2018-04-20

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.