Visar 338 resultat

Arkivbeskrivning
Roggebiblioteket - Kungliga biblioteket
Förhandsgranska utskrift Visa:

1490-09-26

Bytesbrev varmed Arvid Knutsson Store till Torpa tillbyter sig Attertorps gård i Semb [=Säm] socken Kinds härad i Västergötland av häradshövdningen Anders Ericsson Hjorthufvud i Laskehärad, Skaraborgs län mot gårdarna Stora och Lilla Brandstorp i Trekärna socken, Wiste härad, Västergötland. Vittne: Lindorm Biörnsson Örnflykt, lagman i Västergötland

1507-09-08

Väpnaren Knut Arvidsson och Olof Arvidsson skiftar jord med välborne Anders Eriksson, häradshövding i Laske härad, i fyra vittnens närvaro (bl.a. Broder But) och byter bort Brandstorp i Trökörna socken, Viste härad, mot Attorp i Säms socken, Kinds härad. Brevutfärdarna beseglar tillsammans med ridd. Åke Hansson samt Knut Lindormsson, Nils Klausson, Axel Mattsson och Lindorm Brunsson

1588-09-04

Uppsala 1588. Konung Johan den tredje byter med Tönne Eriksson bland annat följande gods och gårdar Berga, en gård i Ununge socken i Närdinghundra härad; Skedbo kvarn; Skedbo Ålefiske; en gård i Skedbo liggande i Edbo härads socken i Frödsåkers härad (...): Tönne Eriksson ger kungen istället sina arvegods i Uppland: 20 pund korn ränta i Stora Benhammar, Lilla Benhammar, Nybbele, Kull, Sätra , Skrikeboda, Rosendal, alla i Vada socken i Vallentuna härad. Starremore i Ryala socken i Långhundrets härad, Björdal i Ryala socken

1626-02-19

Herman Wrangel till Skokloster (1684-1643), morgongåva till Katarina Gyllenstierna (1610-1629). Brevet underskrivet och beseglat av Herman Wrangel, Magnus Brahe, Lennart Ribbing, Nils Bielke, med flera.
Maskinskriven transkribering bifogad

1670-04-26

Saknas
Friherre Karl Gustaf Wrangels salubrev på sin brorson friherre Adolf Johan Wrangels frälsehemman Ålsten i Nykyrka socken i Östergötland. Elsa Cruus är köparen

1674-03-05

Motala 1654-03-05. Fastebrev på hemmanet Båhna i Nyy socken. Greve Magnus Gabriel de la Gardie överlåter nämnda hemma till friherrinnan Elsa Cruus för reda penningar

1682-06-26

Strömsnäs 1682-06-26. Friherre Karl Adolf Wrangels morgongåvobrev på sätesgården Gransbo i Säby socken, Jönköpings län. Brevet är underskrivet av Karl Adolf Wrangel, Sten Bielke, Nicolaus Brahe, Johan Gabriel Stenbock, Christofer Gyllenstierna och Axel Fleming

1686-09-16/22

Fastebrev på Säby, som Nils och Pehr Bagge sålt till fru Elsa Cruus. Brevet underskrivet av häradshövdingen Johan Bexelius och beseglat med Selebo härads, landshövdingens och Öster Rekarne härads sigill

1716-09-28

Lagnö 1716-09-28. Fastebrev på Merlenna, vilket friherrinnan Elsa Ebba Fleming donerat till inspektören Törnberg. Brevet är underskrivet av Elsa Ebba Fleming, Erik Fleming och Erik Wrangel. Välbehållna sigill

1727-06-12

Strängnäs 1727-06-12. Fastebrev på hemmanet Merlenna, som friherre Erik Wrangel köpt av inspektör Törnbergs änka. Brevet är underskrivet av tillförordnade landshövdingen i Eskilstuna, Gripsholms och Räfsnäs härader Karl von Numers

1727-08-19

Stockholm 1727-08-19. Köpebrev på frälsehemmanet Oppeby, som friherrinnan Elsa Ebba Fleming sålt till sin systerson landshövdingen friherre Erik Wrangel. Brevet är underskrivet av Elsa Ebba Fleming och bevittnat av Efvert Wefverstedt och Ing. Helstadius

1730-10-12

Mariefred 1730-10-12. Fastebrev på hemmanet Oppeby, som Erik Wrangel köpt av friherrinnan Elsa Ebba Fleming. Brevet underskrivet av häradshövdingen friherre Erik Germund Cederhjelm

1730-10-12

Mariefred 1730-10-12. Fastebrev på skattehemman i Husby. Brevet underskrivet av häradshövdingen friherre Erik Germund Cederhjelm

1737-02-18

Mariefred 1737-02-18. Fastebrev på skattehemmanet Lööth, som Erik Wrangel köpt av riksrådinnan Anna Maria Soop. Brevet är underskrivet av häradshövdingen friherre Erik Germund Cederhjelm

A. M. von Strokirch

Brev från Anna Margareta von Strokirch (1698-1763) till Elisabet von Rosen, med kopior på svar. Anna Margareta von Strokirch var gift med kammarherre friherre Carl Wilhelm Cederhielm på Lindholmen, Uppland

Adolf Fredrik, Gustav III, Hedvig Eleonora

- Cantata zu fähriger Feyrung... (Stockholm, 1715)
- Apologue pour la fête de la reine (Stockholm, 1725)
- På...prins Gustafs födelse-dag den 13 januarii 1747
- Tal på latin med anledning av Gustaf III:s död, av Stefan Insulin 1792
- Sweriges tilkommande lycksalighet och flor, förutsedd wid .... Adolph Friedrics wal och lyckeliga ankomst til Stockholm
- Hyllningskväden till Adolf Fredrik (tryckta i Wismar, Rostock, Stralsund och Greifswald)
- Hyllningstal till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, framförd vid Strängnäs gymnasium (Strängnäs, 1751)
- Hyllningstal till Adolf Fredrik framfört vid Uppsala universitet (Uppsala, 1754)
- Wid det stormägstigste parets konung Adolph Fredrics och drottning Lovisa Ulricas höga krönings-fäst
- Memoire de la première arrivée de son altesse royale le prince Gustave (Uppsala, 1759)
- Hyllningskväde till Hedvig Eleonora, Karl XII m.fl. (författare Magnus Rönnow, 1704)
- In effigiem ... Hedewigis Elonorae (författare Magnus Rönnow, 1703)

Äktenskapsförord och testamente

- Äktenskapsförord med lagfart
- Arvskifte efter farbrodern G. U. Wattrang
- Förmyndarräkning undertecknad morbrodern Samuel af Forselles
- Likvid med herr J. Wattrang
- Handlingar med påskrift "Fröken Wattrangs testamente"

Ang. Holsteinska residenten baron Olof Ranchstedts bref rörande lagmannen friherre Erik Wrangels död och qvarlåtenskap

Handlingar rörande Erik Wrangel (1721-1760) som avled landsflyktig i Hamburg:
- Brev från Olof Ranchstedt, hovråd i Mecklenburg, till Erik Wrangel d ä 1760. Sorgkantat brev med dödsbudet
- Räkningar och kvarlåtenskap i handlingar numrerade 1-20
- Specifikation, bl.a. över klädesplagg

Angående Gransbo ägendom

Dokument rörande sätesgården Gransbo, bland annat:
- Förteckning öfwer de persedlar som afsättes til nådige herrskaperne at bruka wid theras ankomster till Sätesgården Gransbo
- Dokument över egendomsförsäljning vid Gransbo 1747
- Inkomster och utgifter vid Gransbo sätesgård 1747-1748
- Inventarium över lösören och husgeråd från Gransbo
- Förteckning över persedlar som blivit över efter auktion
- Förteckning över får, getter, svin med mera
- Avskrift av brev undertecknat Axel Pehr Wrangel
- Uppteckning på egendom och lösöre vid Gransbo säteri

Angående Närlunda säteri m.m.

Handlingar rörande Närlunda säteri i Daga härad, bl.a. köpekotrakt, arrendekontrakt, auktionsprotokoll, protokoll över utsäde och brev.
En del dokument ställda till eller signerade av Brita Charlotta Wrangel, f. Wattrang

Angående Säby ägendom

Handlingar rörande Säby, bland annat:
- Tidiga dokument undertecknade av Elsa Cruus kusiner Nils och Per Bagge
- Intyg av Erik Carl Wrangel (1763-1798)
- Räkningar, likvidationer, arrendekontrakt
- Upplåtande av arrende för Agnösunds färja till Erik Lindberg, med boställe och tillhörande täppor (1802)
- Upplåtande av arrende för hemmanet Löt till herr Anders Ramstedt (1826)

Angående sjukhusförslag och trossförslag

8 dokument:
- Rapport
- Förslag på det manska[p] af nedannämnde regementer och corpser som nu finnes vid arméns flåttas siukhus
- Sjuk förslag på de uti Sveaborgs garnizons varande trupper den 11 augusti 1788
- Sjuk förslag öfver det vid Lazarettet härstädes befintelige manskap den 11 augusti 1788
- Förteckning på de medicinal kistor som befants uti östra tyghuset i staden
- Förteckning uppå de officerare, under officerare och mannskap af neddannämnde regementer, som med tråss eller hästare äro härstädes kommenderade
- Förslag öfver officerare, under officerare, corporaler och soldater, som äro commenderade med tråssen och hästar
- Förteckning uppå de officerare och under officerare samt mannskap af nedannämnde regementer

Angående Torpa säteri m.m.

Avskrifter och original av handlingar rörande Torpa säteri i Älvsborgs län, bland annat:
- Brev från och till bl.a. Erik Wrangel af Lindeberg från Nils Axelsson Natt och Dag och hans maka Catharina Lunetta Weinholtz
- Avskrifter av handlingar signerade Anna Catharina Wrangel (1656-1724)
- Köpehandling vid försäljning till bergmästaren Johan Holst 1755
- Jordebok 1665
- Jordeböcker 1720-tal

Anteckningar i naturvetenskap m.m.

- Utdrag ur Schulténs mekanik
- Häfte med problem
- Löst ark med Anteckningar ur Svenska historien
- Anmärkningar under Professor Nordmarks föreläsningar uti Physiken
- Antekningar utur Eichhorn
- Arithmetiska proportioner

Arvid Ulrik Wrangel 1764-1809

- Auktionsprotokoll över avlidne Arvid Ulrik Wrangel, hållet på Säby 1809. Ett häfte och en lös lapp
- Räkningar m.m. i Arvid Ulrik Wrangels dödsbo till förmån för Marie Silfvernagel och Lovisa Vangler 1813-1815
- Rättsprotokoll
- Dokument rörande Säby

Aspö skola

- Räkningar rörande Aspö skola, bland annat räkningar över "fribrödsbarnens" kost och logi, reparationsarbeten, inköp, lärarens lön
- Historik ang, skolväsendet i Aspö. (Till) H. Baron Herman Wrangel af kontraktsprosten Sohlberg Strengnäs (1897)

Brev från 1808-1809 års krig

Brev från Johan August Sandels (1764-1831), numrerade 1-7:
1. 1/8 1805
2. 5/1 1808
3. 14/3 1808
4. 27/4 1808
5. 14/9 1808
6. 12/11 1808
7. 20/10 1808
Ytterligare brev 1801-1808. Bland avsändarna Brita Charlotta Wattrang med flera

Brev från diverse personer

- 1850-01-02: Wilhelm Tham om olika volymer som han lånat ur Säbys bibliotek, bl.a. "E. Wrangels jordebok med inneliggande lösa papper, och hans sjelfbiographi" samt avskrifter av pergamentsbrev
- 1860-08-02: Fredrik Wrangel om danska ordensdiplom
- 1858, två brev från okänd
- Odaterat, undertecknat "Faderen"

Brev till Helmuth och Christina Wrangel

- Från Jean Jacques de Geer med bilagt brev från Fredrik Otto Wrangel 1760
- Tryckt tackbrev till Helmuth Wrangel (1894-1977) från Tor Berntson, kyrkoherde i Aspö 1931, med anledning av kyrkans restaurering
- Brev till Christina Wrangel (1915-2006) från domprosten i Strängnäs Robert Murray (1908-2000), angående Karl August Nicander och hans skrifter i arkivet. Robert Murray har även lånat ett exemplar av Nicanders Rosalfs lefnad och död 1833 med författardedikation (se https://libris.kb.se/bib/2428648)

Brev till och från Herman Wrangel

Brev till och från Herman Wrangel
Blommor vid friherre Herman Wrangels Bår söndagen den 23 april 1939
Brev från kyrkoherde F. Kjellander angående bidrag till restaurering av Valtorps kyrka
Telegram till 70-årsdagen 1930
Telegram till 75-årsdagen 1935
Minneskort vid jordfästningen 1939

Carl Otto Wrangel 1811-1891

- Avskrifter rörande Edeby fideikommiss, köpehandlingar, försäljning (även rörande Sofia Charlotta Wrangel f. Leijonhufvud)
- Testamente för Sofia Charlotta
- Handlingar rörande Säby
- Ett brev till Carl Otto Wrangel 1869 från (föräldrarna till?) George Norlin (1871-1942), univ. of Colorado
- Förmyndarräkning
- Reglemente i sadling, packning, afsadling, hälsning, tältstädning m.m. (...) för Kongl. Lif Regements Husar Corps tillhörig lieutenant friherre C.O. Wrangel
- Avlöningslistor 1831-1859
Resultat 1 till 100 av 338

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.