Visar 35 resultat

Arkivbeskrivning
Johan Albert Linders arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

4 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Anteckningar, verser, inbjudningar m.m.

Almanackor 1837, 1838, 1845, 1848, 1851 - 1860. Innehåller bl a anteckningar om förrättningar, väderlek, skörd, recept och huskurer
Dagbok 1848 september, u å
Poesialbum u å
Charader, logogryfer, födelsedagsverser och julklappsrim till Johan Albert Linder och hustrun Cajsa Sofia 1832 - 1855 spridda år, u å
Inbjudningar till och tillkännagivanden av bröllop, barndop och begravningar 1842 - 1873 spridda år
Hyllningsverser och inbjudningar bl a från och till Daniel Åslund och Lovisa Malm 1871-1872, u å
Diverse avskrifter och anteckningar u å, 1844
Historik över hemmanen Baggböle 1 och 2 nedtecknad av Johan Albert Linder, 1874
KB:s utslag uppå besvär anförda av bl a Johan Albert och Herlog Robert Linder över val till ledamot i riksdagens andra kammare 1875
Verser vid Johan Albert Linders grav av löjtnant Rosenquist, framlämnade av kapten Mannerstedt, 1878
Gravbrevför Enkefru Kaptenskan C Sofia Linder, 1892

Betyg och utnämningar

J A Linders constitution att vara sergeant vid Kongl Westerbottens Fältjägarregemente 10/9 1840
Fullmakt för J A Linder att vara underlöjtnant vid Westerbottens FältjägareCorps 7/12 1841
Betyg från läroanstalten för Linie-officerare u å Betyg från officersexamen 4/6 1841
Examensbetyg från Fjerde militärdistrictets Examenskommission 2/11 1841
Intyg från Kongl Andra Lifgardet 5/11 1841
Utnämning till underlöjtnant vid Kongl Westerbottens Fältjägare Corps 28/12 1841
Fullmakt för J A Linder att vara andrelöjtnant vid Westerbottens Fältjägare Corps 22/5 1843
Bevis ang delaktighet i arméns Enke- och Pupillcassa 5/7 1848 och uppflyttning från femte till fjärde
pensionsklassen 19/9 1860
Resolution på transport för J A Linder att vara förste Löjtnant vid Westerbottens Fältjägare Corps 22/9 1848
Fullmakt för J A Linder att vara kapten och kompanichef wid Westerbottens Fältjägare Corps 3/4 1860
Utnämning till Riddare af Kongl Swärdsorden 20/5 1865
Öppet brev på afsked med pension m m för kaptenen vid Westerbottens Fältjägare Corps J A Linder 19/8 1870
Brev ang nådigt afsked från innehafvande av Kapitens och Kompanichefs beställning med pension ( 3 avskrifter)
Brev från Chefsexpeditionen vid Kongl Westerbottens Fält-Jägare-Corps till J A Linder med meddelande om beviljat avsked 6/9 1870
Tour Anciennitets och Tjensteförteckning 29/12 1870

Diverse lantmäterihandlingar

Afvittringsminnen 1872, handlingar om skattläggningen i Västerbotten u å, upplysningar ang inkvartering under förrättningar u å
Avskrift av yttrande avs besvärsskrivelse till Kungl Maj:t och kammarkollegiet ang skyldighet att barka såg-och byggnadstimmer som flottas utefter Umeälven och Vindelälven 1876
Inbjudan till sexa 1876
Ang brandstod 1859
(Ingår i vol 40E:2)

Se även almanackor ingående bland Personliga handlingar i vol 40E:2

Diverse ritningar

Diverse ritningar osignerade, bl a Förslag till tivoli åt truppen och Project till gravkapell. Även skrivelser, kostnadsförslag
ang upprättande och inredning av byggnader

Diverse tryck

Öfverdirektörens vid lantmäteriet cirkulär 1858
Redogörelser för elementarläroverken i Umeå, Piteå, Haparanda och Skellefteå 1862 - 1873 spridda år.
Även inbjudningsskrift till årsexamen och slutprövningar Kungl lantmäteristyrelsens cirkulär 1864 - 1874 (spridda nr)
Svensk författningssamling 1866 - 1879 (spridda nr)
Norrland och dess framtid utgiven av Sällskapet för Norrlands väl 1874
Kongl sektern af Orvar Odd u å
Kokbok u å

Familjebrev och brevkoncept.

Brevkoncept u å, 1863, till Carl Johan Rudman Bergenstråhle 5/5 1840, ej avsänt p g a tillkännagivande av hans dödsfall 8/5 1840
(Ingår i vol 40E:2)
Brev till Johan Albert Linder 1832 - 1874, u å , A - Å (Ingår i vol 40E:2)
Brev från svärfadern Eric Burman till hans hustru Sofi 23/8 1861 (Ingår i vol 40E:2)
Brev till Johan Albert Linder från Johan Anders Linder 1833 - 1838 (Ingår i Theodor Linders arkiv vol 40F:6)
Brev till Johan Albert Linder från Fredrica Christina Linder 1833 - 1838 (Ingår i Theodor Linders arkiv vol 40F:6)
Brev till Johan Albert Linder från Herlog Linder 1833 - 1837 (Ingår i Theodor Linders arkiv vol 40F:6)
Brev till Johan Albert Linder från Johan Anders Linder 1839 - 1842 (Ingår i Theodor Linders arkiv vol 40F:7)
Brev till Johan Albert Linder från Fredrica Christina Linder 1839 (Ingår i Theodor Linders arkiv vol 40F:7)
Brev till Johan Albert Linder från Fredrica Göthilda Linder 1838 (Ingår i Theodor Linders arkiv vol 40F:6)

Fotografier

Fotografier av Catharina Sofia Linder, 2 st u å
Fotografier av Johan Albert Linder u å
Fotografier av sonen Theodors familj
Inramade porträtt (större) efter fotografier av Johan Albert och
Catharina Sofia Linder, u å
(Fotografierna ingår i vol 40E:2)

Johan Albert Linders arkiv

  • SE Q Handskrift 40E
  • Arkiv
  • 1832 - 1892
Arkivet består av handlingar från Linders verksamhet som lantmätare och militär. Här finns även ritningar, teckningar, korrespondens och andra personliga handlingar
Digitiserat material

Kvitton, skattsedlar mm.

Förteckning över Catharina Sofia Burmans hemgift u å, med avskrift
Skattsedlar 1844, 1847
Kvitto 1849, 1858
Sterbhusets räkenskaper u å.
Skattsedlar avs J A Linders änka 1879, 1882, 1884

Militära handlingar

Insamlingslista för krigsveteranen Mattias Hvasse 1861
Förteckning över kompanichefer vid Kungl Västerbottens Fältjägarregemente fr 1815, u å
Minnesord över indelte soldaten Studsare u å
Tal och skålar, bl a av kompanichefen till fältjägarna u å, 1856, 1860, 1871
(Ingår i vol 40E:2)

Skolhandlingar Umeå, Härnösand och Uppsala

Protocollsutdrag från Collegium Scholasticum vid Umeå Lärdomsschola 12/6 1833 avs examen
Betyg för J A Linder
Protokollsutdrag från Collegium Gymnasticum vid Hernösands Gymnasium 15/6 1837 avs avgångsbetyg från läroverket
Predikotillstånd i Umeå pastorat för J A Linder 3/6 1836
Viaticibetyg för J A Linder till Umeå, Vännäs, Degerfors, Lycksele, Åsele och Norsjö pastorat 15/6 1837, 11/12 1837, 7/7 1837
Student-Ed, inskrivningshandling Uppsala universitet, filosofiska fakulteten 2/3 1838
Utdrag af protocollet öfwer Student-Examen vid Kongl Academien i Upsala 22/3 1839
Anmärkningar öfver Logiken efter Doct N M Berlins föreläsningar u å

Utnämningar och förordnanden

Constitutorial till antagande som auscultant vid Kongl Landtmäteristaten 22/4 1842 (Original och avskrift)
Förordnande att såsom medhjelpare gå commissionslandtmätare J O Widestedt tillhanda 21/7 1842
Skrivelse från Westerbottens Landskontor till Kongl General Landtmäteri Contoret ang antagande av G Degerman till afvittringslantmätare. Tjänsten även sökt av J A Linder som varit mera meriterad men fått annan tjänst 16/1 1845
Transportmedhjelpareförordnande för lantmäteriauscultanten J A Linder att biträda kommissionslantmätaren C J Löfroth 27/5 1845
Betyg över tjänstgöring som medhjälpare hos Löfroth 29/10 1846 (Avskrift)
Constitutorial för J A Linder att tills vidare vara afvittringslandtmätare 12/4 1847
Anordning u å (Avskrift)
Skrivelse från landscontoret i Umeå där Linder anbefalls infinna sig för att avlägga trohets- och tjänsteed och inställas i tjänsten såsom afvittringslantmätare 22/4 1847 (Avskrift)
Intyg om avlåten skrivelse från KB till överdirecteursämbetet vid Landtmäteriet ang förslag om J A Linder till commissionslandtmätare med förord 20/4 1852
Stationsbrev för commissionslandtmätaren J A Linder 27/12 1852
Tjensteförteckningar 1852, 1864
Formulär till tro- och huldhetseden u å
Konfirmationsfullmakt för J A Linder att vara kommissionslandtmätare 22/4 1853
Utdrag ur protokoll i Västerbottens landskansli 28/11 1854 ang bevis över avlagd tro- och huldhets- och tjensteed 28/11 1854 (Avskrift)
Kongl brev till KB ang sparsamhet med de anslagna medlen i staten för storskiftes- och afvittringsverken 7 /1 1870 (Avskrift)
Kungl Lantmäteristyrelsens resolution på J A Linders ansökan om tjenstledighet från afvittringslandtmäteribefattningen intill
dess afsked med pension kunde blifva honom beviljadt 3/7 1876
Afskedsbrev för afvittringslandtmätaren J A Linder 18/9 1876 samt transumt ur detsamma
Medhjelpareförordnande för kommissionslandtmätaren J A Linder 25/9 1876, 26/3 1877

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.